Sökning: "observation barngrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden observation barngrupp.

 1. 1. ”Ingen fara, ingen fara” : En observationsstudie om barns kamratkulturer i fri lek utifrån Corsaros teorier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Cheng; Yiliu Chen; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; lek; lärande; fri lek; förskola; kamratkultur; kamratallianser; interaktion; artefakter; strategier; regler; tolkande reproduktion; agens;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus på fysiska artefakter, regler och strategier. För att undersöka detta använder vi oss av Corsaros teorier som teoretiskt perspektiv. Studien utförs i en barngrupp utifrån en svensk förskolekontext i inomhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Det är ett korsord : Barns uppfattningar av symbolsystemet Bliss

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mikael Fagberg; [2018]
  Nyckelord :barn bliss förskola semantik symboler;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur barnen tolkar symboler med fokus på symbolspråket Bliss. Fyra aktiviteter genomfördes med en barngrupp på en förskola. Metoden för insamlande av material var genom deltagande observation, ljudinspelning, fältanteckningar, att föra dialog och ställa frågor till barnen. LÄS MER

 3. 3. Utemiljöns inverkan på barns motoriska utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolans utemiljö främjar barns motoriska utveckling ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Berrstrå; [2018]
  Nyckelord :Preschool; motor; motor development; outdoor environment; preschool yard; Förskola; motorik; motorisk utveckling; utemiljö; förskolegård;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska förskolpedagogers upplevelse av sin förskolegård samt närliggande miljö med koppling till barns motoriska utveckling, utifrån två frågeställningar. På vilket sätt anser pedagogerna att förskolegårdens utfärdande främjar barns motoriska utveckling och rörelsebehov? Upplever pedagogerna att de tar tillvara på närliggande miljö och på vilket sätt anser de att den främjar barns motoriska utveckling?   Studien utgår från Reggio Emilia som teoretiskt ramverk där utemiljön och pedagogens roll som medforskare har stor betydelse för att främja barnens motoriska utveckling. LÄS MER

 4. 4. Miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd. : En studie om pedagogers syn på miljön i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Trangärd; [2018]
  Nyckelord :Preschool; Environment; Children s rights; Children with special needs; Lois Malaguzzi; Förskola; miljö; barn i behov av särskilt stöd; barns rättigheter; miljön som den tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Syfte med detta arbete är att få en ökad kunskap om hur pedagoger planerar sin lärmiljö så att den är anpassad för barn i behov av särskilt stöd. Jag vill också med arbetet få en bild av hur mycket miljön överhuvudtaget påverkar ett barns lärande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan i förskolan : - en kvalitativ studie om hur fyra förskollärare utformar sin undervisning med lärplattor i barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Jonasson; Stina Nymoen; [2017]
  Nyckelord :Design for learing; design in learning; preschool; digital tablet; interview; observation; collaborative learning; Design för lärande; design i lärande; förskola; intervju; observation; lärplatta; kollaborativt lärande; sociala medier;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av förskolan är ett faktum och läroplanen för förskolan är under förändring. Denna förändring kräver ökad kompetensutveckling för förskollärare eftersom ansvaret vilar hos dem att förse de stora barngrupperna med kunskap som de har rätt till. LÄS MER