Sökning: "ogiltighet"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet ogiltighet.

 1. 1. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER

 2. 2. Högsta domstolens prövning av konkurrensrättsliga skiljedomar - En analys av aktuell praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Linder; [2019]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Internationell privaträtt; EU-rätt; Skiljeförfarande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse from a European perspective the position of the Swedish Supreme Court on the review of arbitral awards regarding issues of competition law. Arbitration plays a crucial role in the field of international commerce largely due to its ability to expediently present to the parties a final, binding and internationally enforceable award. LÄS MER

 3. 3. Mutor ur ett civilrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Sindahl; [2018]
  Nyckelord :Mutor; korruption; anti-korruption; avtal; skadestånd; mutbrott; civilrätt; mutavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare och en tagare föreligger ett mutavtal. LÄS MER

 4. 4. Ogiltighet i upphandlingsrätten : Innebörd och följder vid otillåten ändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alex Hunt; [2018]
  Nyckelord :Offentlig rätt; offentlig upphandling; ogiltighet;

  Sammanfattning : The possibility to declare a contract ineffective was introduced into the field of public procurement through Directive 2007/66/EC. The Court of Justice had called illegal direct award of contracts the most serious breach of Community law in the field of public procurement. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetssyftet och 8 kap. 42 § aktiebolagslagen - En analys av tillämpningen av 8 kap. 42 § aktiebolagslagen vid styrelsens eller den verkställande direktörens överskridande av verksamhetssyftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Signe Olsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder oklarhet kring hur 8 kap. 42 § ABL, vilken behandlar behörighets- och befogenhetsöverskridanden, ska tillämpas vid styrelsens och den verkställande direktörens överskridande av verksamhetssyftet när de rättshandlar för bolaget. Syftet med denna uppsats att undersöka och analysera denna oklarhet. LÄS MER