Sökning: "patentintrång"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet patentintrång.

 1. 1. Patenthavares skydd vid patentintrång - Särskilt om sanktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Patenträtt; EU-rätt; Patentintrång; Sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property conferring the owner a sole right to use the invention for a period of time, in which violation results in an infringement. A vital part of patent law, and perhaps the most important one from the perspective of the patentee, is the protection of the sole right. LÄS MER

 2. 2. Pay-for-delay settlements at the crossroads in the EU: will we walk the object path or the road to effects analysis?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Blankstedt; [2016]
  Nyckelord :competition law; patent settlements; intellectual property rights; pay-for-delay; Lundbeck; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete kommer att undersöka hur Europeisk konkurrensrätt ska verkställas i relation till så kallade ’pay-for-delay’-avtal, vilka är avtal där värdeöverföringen sker från patentinnehavaren till den som begår patentintrång: tvärtemot hur en typisk förlikningsprocess ser ut. Dessa avtal har under det senaste decenniet, framförallt i läkemedelsindustrin, varit under granskning av den Europeiska Kommissionen på grund av dess potentiella konkurrensbegränsande effekter. LÄS MER

 3. 3. En fläck syns bäst på det finaste tyget - Om ersättning för goodwillskador vid patentintrång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lukas Jönsson; [2015]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; immaterialrätt; skadeståndsrätt; patenträtt; goodwill; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In today's modern society a company's reputation, or goodwill, becomes of greater and greater importance. That an infringement of an intellectual property right can lead to that both the company’s and the product's goodwill suffer damage may not be too controversial. LÄS MER

 4. 4. Brottmålsprocesser rörande patentintrång – En studie av utsikterna för en effektivare tillämpning av patentlagens straffsanktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Redin; [2014]
  Nyckelord :intellectual property rights; företagsbot; kriminaliseringsprinciper; kriminalisering; immaterialrättsbrott; 58 § patentlagen; principer för kriminalisering; företagaransvar; förundersökning; 57 § patentlagen; patentlagens straffsanktion; patentlagens straffbestämmelse; patent infringement; patentintrång; PL; patentlagen; intellectual property law; immaterialrätt; patent law; patenträtt; straffrätt; criminal law; patent; särskild åtalsprövning; åtalsprövningsregler; beviskrav; bevisbörda; bevisregler; enskilt anspråk; intrångsersättning; skadestånd; straffprocessrätt; vad bör straffas?; SOU 2013:38; Filip Redin; Redin.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett patent är en immateriell rättighet som medför en ensamrätt för patenthavaren att dra affärsmässig nytta av en viss uppfinning under en begränsad tidsperiod. Den som kränker patenthavarens ensamrätt gör sig skyldig till patentintrång. LÄS MER

 5. 5. Patenthavares möjlighet att hävda sina rättigheter enligt patentet - Tvistlösning vid patentintrång enligt svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annika Kopp; [2012]
  Nyckelord :Civilrätt; processrätt; immaterialrätt; patentintrång; alternativ tvistlösning; konfliktlösning; EU-patent; patentförsäkring; IPR-bolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An infringement in the intellectual property of a small or medium-sized enterprise can result in disastrous consequences due to the companies’ continuous development. Coincidentally, a growing global industry and trading enhance a facilitated innovation environment, amongst public and private companies. LÄS MER