Sökning: "pernilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden pernilla Andersson.

 1. 1. Jag är ett bra exempel på ett dåligt exempel : En kvalitativ intervjustudie om problematisk skolfrånvaro ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pernilla Andréasson; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i undervisningen : ur ett specialpedagog-, lärar- och elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Pernilla Andersson; Sandra Lindsjö; [2020]
  Nyckelord :Special education; inclusive education; relationships; success factors; relational perspective; sociocultural perspective; Specialpedagogik; inkludering; relationskompetens; framgångsfaktorer; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka framgångsfaktorer som finns i undervisningen, ur ett specialpedagog-, lärar- och elevperspektiv. På vilket sätt kan lärare arbeta med ledning och stimulans på gruppnivå, för att undvika för många extra anpassningar på individnivå? Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar utformats och dessa är; Vad anser eleverna gynnar deras lärande i den undervisning de möter? Vad anser specialpedagoger och lärare gynnar eleverna i deras lärande? Vilka specialpedagogiska perspektiv framkommer i synen på elever? Metoden är kvalitativa intervjuer med tre lärare, tre specialpedagoger, och tre fokusgruppsintervjuer med fem elever i varje. LÄS MER

 3. 3. Att finna en mening i en osäker och förändrad framtid : Patienters upplevelse av palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Andersson; Pernilla Wågberg; [2020]
  Nyckelord :Life change events; palliative care; patients experiences; patients perception; patients perspective; Palliativ vård; patientupplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The purpose of palliative care is to give the patients a good quality in the end of life, relive suffering and help them live life as normal as possible. The patients should always be involved in their own care. Aim: The purpose of this study was to illustrate how patients experience palliative care. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiska uppdrag inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Gustafsson; Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri BUP ; Habiliteringen; specialpedagog; specialpedagogiska uppdrag; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : En fullföljd skolgång där barn och unga känner trygghet och trivsel är gynnsamt för det psykiska välbefinnandet. Det är även viktigt att barn och unga upplever att de ingår i ett sammanhang och en helhet, samt har inflytande över sin egen tillvaro. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER