Sökning: "preschool and preschool teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 982 uppsatser innehållade orden preschool and preschool teacher.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares perspektiv på barns delaktighet och inflytande : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Petersson; Izabelle Warczachowski; [2023]
  Nyckelord :Participation; influence; power; preschool teacher; preschool; approach; the competent child; Delaktighet; inflytande; makt; förskollärare; förskola; förhållningssätt; kompetenta barnet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig kravet på barns rätt till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Detta när de både måste se till gruppens samt det enskilda barnets behov. Åtta semistrukturerade intervjuer med erfarna förskollärareligger till grund för vårt empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på arbete med rörelse i förskolan, utifrån läroplanstexter : Ett komparativt perspektiv mellan Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jaqueline Österberg; Rebecca Oskarsson; [2023]
  Nyckelord :Movement and physical education; Policy enactment theory; Preschool; Preschool teacher perspective; Safety.; Förskola; Förskollärarperspektiv; Policy enactment teori; Rörelseundervisning; Säkerhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar att, genom ett komparativt internationellt perspektiv, undersöka förskollärares syn på arbete gällande barns rörelse i förskolan utifrån den svenska förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) och den engelska förskolans läroplan (EYFS, 2021). Detta genom två frågeställningar; Hur ser förskollärare på sitt arbete med rörelse i förskolan, utifrån förskolans läroplan? Vilka likheter och skillnader framträder hos förskollärare i Sverige och i England, i relation till förskollärarnas syn på arbetet med barns rörelse? Studien utgår från ett förskollärarperspektiv genom en kvalitativ metod, inkluderande nio semistrukturerade intervjuer med förskollärare, fyra i Sverige och fem i England. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas barn när de utsätts för missförhållanden i hemmet? : En kvalitativ studie om förskolepersonalens upplevelser av barnets mående och beteende till följd av olika missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :liridona Krasniqi; Amanda Ekberg; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Children who get hurt; behavior; preschool; preschool teacher; maltreatment; wellness; neglect.; Nyckelord: Barn som far illa; beteende; förskola; förskollärare; missförhållande; mående; omsorgssvikt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och undersöka hur förskolepersonal upplever att barns mående och beteende påverkas när de växer upp under missförhållanden i hemmet. Vi vill undersöka på vilket sätt personalen på förskolan uppmärksammar barnets mående och beteende. LÄS MER

 5. 5. Performativa handlingars genuskraft : En kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares performativa handlingar gentemot barnen i naturmiljöer utifrån barnets biologiska kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Andersson; Lovisa Bech; [2023]
  Nyckelord :gender; preschool; kids; nature; preschool teacher; day care givers working in the preschool; performatives; genus; förskola; barn; naturmiljö; förskollärare; barnskötare; performativer;

  Sammanfattning : Performativa handlingars genuskraft är en småskalig kvalitativ studie som bygger på socialkonstruktivism med Judith Butlers teori om genusskapande och performativitet som teoretisk utgångspunkt. Studiens syfte är att undersöka förskollärares och barnskötares performativa handlingar i språkbruket gentemot förskolebarn i naturmiljöer beroende på barnets biologiska kön. LÄS MER