Sökning: "psykologiska fallstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden psykologiska fallstudier.

 1. 1. Employee Retention : Utifrån ett generationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Åberg; Jessica Henry; [2018]
  Nyckelord :Employee Retention; Generation Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Psychological contract and Organizational loyalty; Employee Retention; Generation Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Psykologiskt kontrakt och Organisatorisk lojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag en problematik för kunskapsintensiva företag i Sverige att lyckas bibehålla medarbetare. Detta då den svenska arbetsmarknadens utveckling har resulterat i fler högutbildade medarbetare, vilka generellt känner lite lojalitet gentemot arbetsgivaren. LÄS MER

 2. 2. Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Malin Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; Pain; Psychological treatment; CBT; Case study; Quality of Life; Disability; Psychoeducation; Case Formulation; Behavioural Change; Exposure; Mindfulness; Endometrios; Smärta; Psykologisk behandling; KBT; Fallstudie; Livskvalitet; Funktionsnivå; Psykoedukation; Fallformulering; Beteendeförändring; Exponering; Mindfulness;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. LÄS MER

 3. 3. Är tvångsarbete kriminaliserat? En undersökning av arbetskraftsexploatering utifrån svensk straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Otto Svanberg Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; tvångsarbete; arbetskraftsexploatering; människohandel; trafficking; gästarbetare; säsongsarbetare; papperslösa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I medierna förekommer ofta beskrivningar av utländska arbetstagare som blir utnyttjade av sina arbetsgivare på ett graverande sätt. Exempel på detta har varit de thailändska bärplockarna i Norrland och den kinesiska kock i Malmö som tvingades arbeta fram till att han kollapsade. LÄS MER

 4. 4. Matvägran hos barn : En medicinsk översikt och kritisk analys samt fallstudier

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Kajsa Leander; [2012]
  Nyckelord :feeding problems; food refusal; behavioral problems; pediatrics; nutrition; case study; ätproblem; matvägran; ätovilja; beteendeproblem; beteendeintervention; pediatrik; nutrition; fallstudie;

  Sammanfattning : Ätproblem hos barn är relativt vanliga och existerar både hos i övrigt friska barn och hos barn med andra sjukdomar och diagnoser. I vissa fall är ätproblemen så allvarliga att de leder till malnutrition. LÄS MER

 5. 5. Ser jag ut som ett monster eller har jag BDD? : Fem kontrollerade fallstudier av exponeringsbehandling vid Body Dysmorphic Disorder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Vandad Assadi-Talaremi; Mari von Bahr; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBody Dysmorphic Disorder (BDD) karaktäriseras av en fixering vid en inbillad defekt i utseendet. BDD leder till påtagligt lidande och svårigheter att fungera i vardagen. Diagnosen förknippas med depressivitet, social ångest och hög suicidrisk. LÄS MER