Sökning: "rörliga ersättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden rörliga ersättningar.

 1. 1. Hur påverkar ägarbilden hos svenska företag den rörliga ersättningen till den verkställande direktören?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Björn Thorén; Magnus Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Vd-ersättningar; börsbolag; ägare; agentteori; managerial power approach.;

  Sammanfattning : BakgrundDet diskuteras mycket idag om ersättningar till verkställande direktörer (Vd) och storleken på dessa. Många har synpunkter på den enligt dem väldigt höga ersättningen och framförallt är många kritiska till de stora bonusar som tilldelas till företagsledare. LÄS MER

 2. 2. Efter bonusfesten : En studie om användandet av de rörliga ersättningssystemen och deras legitimitet i efterdyningarna av finanskrisen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Danerlöv Susanne; Olsson Sabina; [2013]
  Nyckelord :bonus; variable compensation; control technique; legitimacy; isomorphism; bonus; rörlig ersättning; styrteknik; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i den livliga debatt som fördes kring bonusutbetalningar i samband med finanskrisen och det skadade förtroende för rörliga ersättningar den resulterade i syftar denna studie till att undersöka hur man idag återskapar legitima rörliga ersättningssystem. Studien ämnar även svara på frågan varför organisationer, trots stora kostnader, väljer att använda sig av rörliga ersättningssystem. LÄS MER

 3. 3. Ersättning-prestation eller storlek? : En sambandsmätning mellan ersättning och prestations-/storleksbaserade variabler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Banu Gökce; Hakan Gökce; [2011]
  Nyckelord :Totalersättning; bonus; sambandsundersökning; Market value added MVA ; nettoomsättning; return on equity; principal-agentteorin; multipelregression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bonussystem är något som började växa fram på 1980-talet och har sedan dess varit ett omdiskuterat ämne, både här hemma i Sverige och internationellt. Många forskare, politiker och invånare har uppmärksammat de höga ersättningarna som delas ut inom företagen i både bra och dåliga dagar. LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av SEB:s incitamentsprogram för ledande befattningshavare

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Hansson; [2011]
  Nyckelord :Incitamentsprogram ; Tantiem; Bonusprogram; rörlig ersättning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rörliga ersättningar och så kallade bonusar har varit väldigt debatterat i Sverige sedan finanskrisen 2008 och åsikten huruvida de de är av positivt karaktär eller inte är delad. Bonus har blivit vanligare och vanligare i Sverige under den senaste tiden samtidigt som företagsledarens lön växt i snabbare takt än den genomsnittlige inkomsttagaren. LÄS MER

 5. 5. Kortsiktiga ersättningar -En studie av börsbolags bonusutbetalningar under finanskrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Malmqvist; Ida Vinberg; [2010-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under finanskrisen har bonusutbetalningar diskuterats och kritiserats flitigt. De senaste åren har flera fall där det förekommit bokföringsbrott uppmärksammats och de mest omtalade är WorldCom och Enron. LÄS MER