Sökning: "ramfaktorer i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden ramfaktorer i skolan.

 1. 1. Likvärdig och allsidig examination i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anton Hållö; Jeff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :allsidig bedömning; examinationsform; inre faktorer; likvärdighet; ramfaktorer; samhällskunskap; yttre faktorer;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på en empirisk undersökning. Datamaterialet är insamlat genom intervjuer med två högstadielärare, samt genom enkäter som besvarats avfemtiofyra högstadieelever. Syftet med examensarbetet har varit att få kunskap om hur allsidig och därmed likvärdig examinationen i är på högstadiet i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Att skapa det perfekta klassrummet : En studie om möjligheter och begräsningar i lågstadielärares klassrumsmöblering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Matilda Ingebretsen; [2021]
  Nyckelord :Klassrumsmöblering; traditionellt klassrum; bananbord; kommunikativa processer; ramfaktorteorin.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskap om hur lärare ser på och motiverar sin klassrumsmöblering, samt att synliggöra möjligheter och begränsningar med olika former av möblering. Studiens frågeställningar är: Hur planerar lärare sin klassrumsmöblering? Vilka möjligheter för lärande skapas av möblering i de olika klassrummen? Vilka begränsningar för lärandet skapar av möbleringen i de olika klassrummen? Studiens empiri består av kvalitativa intervjuer med sex lärare, samt observationer och fotografier av deras respektive klassrum. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad undervisning : Hinder och utmaningar utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Hjulström; [2021]
  Nyckelord :Individanpassning; formativ bedömning; ramfaktorteorin; utmaningar i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att med bakgrund i en ramfaktorteoretisk ansats studera vad nio lärare på gymnasienivå tycker om möjligheterna och förutsättningarna att kunna bedriva individanpassad undervisning i skolan, framförallt med fokus på formativ bedömning. De ramfaktorer som valdes att studera rörde framförallt läroplanens innehåll, gruppsammansätt- ningen, gruppstorlek och förutsättningar med avseende på tid till undervisning. LÄS MER

 4. 4. Gräva på djupet eller bredda horisonten? : Lärares syn på matematikundervisningens utformning för begåvade elever

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Jakobsson; Eva-Pia Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Acceleration; berikning; begåvade elever; matematiska färdigheter; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka om undervisningen för de begåvade eller högpresterande eleverna dels var meningsfull, men också att undersöka om undervisningen antog en accelererande eller berikande karaktär. Utöver detta undersöktes lärarnas uppfattning om vilka kringliggande faktorer som påverkade deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Lärare i idrott och hälsas syn på och användning av styrdokumenten för gymnasiet : En kvalitativ studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; lärare i idrott och hälsa; styrdokument; skolan; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsas arbetsdagar ser ut i förhållande till styrdokumenten de använder sig av. Frågeställningarna är därför följande: Hur tolkar och använder lärare i idrott och hälsa läroplanen för gymnasiet samt ämnesplanen och kursplanerna i ämnet? Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. LÄS MER