Sökning: "reflektion över syftet i en undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden reflektion över syftet i en undervisning.

 1. 1. Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? : En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marika Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskola; kemiundervisning; praktikgemenskaper; praxistriangeln; reflektion över handling;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kollegiala samtal bland kemilärarna på en gymnasieskola och de reflektioner som förekom i samtalen, var syftet med denna studie att stärka kemilärarnas kollegiala lärande. Forskningsfrågan är: Vilka former av reflektion förekommer i kemilärares kollegiala samtal? Studien inspireras av teorier om praxisgemenskaper och reflektion i sådana. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katalina Gravert; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentierad undervisning; Inkludering; Interaktion; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Socialt samspel; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gravert, Katalina (2020). Tillgänglig lärmiljö- ett komplext landskap. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare beskriver betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lidén; Linda Norman; [2020]
  Nyckelord :handledning; kvalificerade samtal; läs- och skrivsvårigheter; reflektion; speciallärare;

  Sammanfattning : Följande självständiga arbete belyser speciallärarens uppdrag enligt examensförordningen (SFS 2011:688) som kvalificerad samtalspartner inom specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Syftet med detta arbete är att få fördjupad förståelse och inblick i hur speciallärare upplever betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Reflektion : Vad innebär reflektion i lärares arbete?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Iris Rosengren Larsson; [2020]
  Nyckelord :vetenskaplig grund; lärares yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. LÄS MER

 5. 5. Lärares praktiska kunskap i undervisningen av elever med språkstörning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Frycklund; Anja Öqvist; [2019]
  Nyckelord :Språkstörning; undervisning; kunskap; praktisk klokhet; bildning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av elever med språkstörning. All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därav vill vi sätta ord på lärares praktiska kunskap i undervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt är teori om kunskap. LÄS MER