Sökning: "sjukvård styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden sjukvård styrning.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar mänskliga kvarlevor åtgärderna på en skadeplats? : Hur påverkar mänskliga kvarlevor den tekniska åtgärdstiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oliver Alvesparr; [2018]
  Nyckelord :Human remains; scene of an accident; technical measure time; technical service; military; Mänskliga kvarlevor; Skadeplats; Teknisk åtgärdstid; Teknisk tjänst; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : När Försvarsmakten brukar sitt materiel under krigslika förhållanden kan både personer och materiel ta skada. Hur mänskliga kvarlevor skall omhändertas ur ett reperationsobjekt är idag okänt. Problemet med hanteringen av mänskliga kvarlevor återfinns inte i teknisk tjänst reglemente eller någon annan styrning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans ledarskap på boende för personer med demens. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elena Hagelin; Tatsiana Abdel Al; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Elderly care; Leadership; Nursing home; Nurse s role; Registered nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste kroniska sjukdomen bland äldre människor i hela världen är demens. Vård och omsorg på ett boende för människor med demens kräver kompetens och erfarenhet. Dessutom är sjuksköterskans uppdrag att vara en ledare inom omvårdnad och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Balanserad styrning i praktiken : En fallstudie av närsjukvården i Region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ellinor Niva; Sira Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården inom den offentliga sektorn har en utmanande och viktig roll i samhället. De ska bistå med bra sjukvård till befolkningen genom effektiv användning av skattemedel. New public management introducerades i den offentliga sektorn, som en samling av styrmodeller utvecklade av den privata sektorn. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom BB: Förlösande eller förödande? : En kvantitativ studie om ledarskapets påverkan på barnmorskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Armita Makvandi; Johanna Reinler; [2018]
  Nyckelord :styrning och ledning; offentlig sektor; hälso- och sjukvård; barnmorskor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan barnmorskors uppfattning om deras arbetssituation och vilken styrmetod som förlossningsavdelningen anammar. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar; finns det en relation mellan styrsätt och barnmorskornas förtroende för sin chef? Finns det något samband mellan barnmorskornas upplevelse om deras nuvarande arbetssituation och arbetsmiljö som påverkas av på vilket sätt enheten styrs? Anser barnmorskorna att kvaliteten påverkas av vilket styrsätt förlossningsenheten använder sig utav? Vår hypotes är att det finns samband mellan styrsätt och variablerna förtroende, arbetssituation och arbetsmiljö samt kvalitet. LÄS MER