Sökning: "offentligt finansierad sjukvård"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden offentligt finansierad sjukvård.

 1. 1. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan Sveriges och Norges hälso- ochs jukvårdsorganisations styrning, uppbyggnad och ansvarsfördelning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Glasberg; [2020]
  Nyckelord :Sverige; Norge; sjukvårdsorganisation; styrning; ansvar;

  Sammanfattning : Sverige och Norge två grannländer som har samma vision vad gäller offentlig, god, jämlik och effektiv sjukvård till sin befolkning. Hälso- och sjukvårdsorganisationen i både Sverige och Norge är offentligt finansierad, men hur är organisationen uppbyggd och styrd? Den här uppsatsens syfte är att se på vilket vis Sveriges och Norges hälso- och sjukvårdsorganisationär uppbyggd och vilken instans som styr verksamhetens olika indelningar i de båda länderna. LÄS MER

 3. 3. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapins plats i offentligt finansierad sjukvård : Om mellanchefers attityder till psykoterapi som behandlingsform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Catarina Gunnarsson; [2012]
  Nyckelord :attitudes; middle managers; evidence-based care; psykotherapy; attityder; mellanchefer; evidensbaserad vård; psykoterapi;

  Sammanfattning : Denna explorativa studie utgår från ett intresse för samspelet mellan den kliniska vardagen och det omgivande samhället. Sju mellanchefer på vårdcentraler och vuxenpsykiatriska öppenvårds-mottagningar har intervjuats i syfte att undersöka deras föreställningar och attityder runt psykoterapi som behandlingsform, exempelvis deras tankar om psykoterapins verkan och tillgänglighet liksom deras medvetenhet om och attityder till en ökande betoningen på evidensbaserad vård. LÄS MER

 5. 5. Från sjuka köer till ett friskt flöde- hur kan tillgängligheten och effektiviteten i vården förbättras?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karin Lindhé; Louise Westman Roos; Philip Engström; [2010]
  Nyckelord :logistik; arbetsorganisation; tillgänglighet och effektivitet inom sjukvården; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi är många som har en relation till sjukvården och som offentligt finansierad ligger det i mångas intressen att svensk sjukvård bedrivs på ett effektivt och tillgängligt sätt. Syftet med vår rapport är att studera interaktionen mellan arbetsorganisation och logistik och vilka faktorer som kan förbättra effektiviteten och tillgängligheten i vården. LÄS MER