Sökning: "skolledare"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet skolledare.

 1. 1. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 2. 2. Traumamedveten omsorg ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Törnberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie berör arbetet med att implementera ett teoretiskt ramverk för att stärka elevers psykiska hälsa på en gymnasieskola. Utifrån ett teoretiskt ramverk är syftet att synliggöra och beskriva på vilka sätt skolledare ger möjligheter att arbeta med elevernas psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Läxor i skolan? : -hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :phenomenography; principal; school; fenomenografi; rektor; skola;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor i årskurserna 4–6 i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter.För att kunna svara på detta ville jag titta närmare på hur skolledare fattar beslut om läxor i grundskolans årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Organisationens betydelse- en fallstudie om hur en skola väljer att organisera sin verksamhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Svensson; [2018]
  Nyckelord :Systemteori; femte disciplinen; lärande organisation; Kasam.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Svensson, Kristofer (2018). Organisationens betydelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER