Sökning: "skolledare"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet skolledare.

 1. 1. Musiklärares motivation. Om musiklärares drivkrafter och attityder till det egna yrket, didaktisk verksamhet och alternativa karriärmål som musiker.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Fredrik Lidin; [2019-08-26]
  Nyckelord :self-determination theory; motivation; musiklärare; gymnasiet; estetiskt program; undervisning; musiker;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks vilka egenskaper som kännetecknar musiklärares motivation till det egna yrket. Hur påverkas motivationen till musikläraryrket av alternativa karriärmål som musiker, och hur påverkar motivationen till det egna yrket inställningen till undervisning? De 91 deltagarna är musiklärare på svenska gymnasium med estetiskt program. LÄS MER

 2. 2. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Näringslivet och studerande – yrkeshögskolan ur två intressenters perspektiv : En studie om ledningsgrupper och studerandes förutsättningar för lärande på en teknisk yrkeshögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Amanda Källén; Ellinor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Swedish higher vocational education; steering committee; technology; learning; yrkeshögskolan; ledningsgrupp; teknik; lärande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks yrkeshögskolans struktur genom en intervjustudie. I fokus ligger olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan, samt yrkeshögskolans koppling till näringslivet. LÄS MER

 4. 4. "Du måste vara våglig som skolledare" : En kvalitativ studie i rektorers åtgärder för att höja andelen elever med gymnasiebehörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wretman; Per Hybbinette; [2019]
  Nyckelord :principals; risk factors; protective factors; school turnaround; leaving certificate; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate what measures principals take in order to raise the amount of students who finish secondary school with a leaving certificate. Furthermore, it was intended to investigate why these methods have been successful. The selection of respondents consisted of principals at four different schools in southern Sweden. LÄS MER

 5. 5. Attityden till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om attityder till fysisk aktivitet på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kalle Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; attityder; ramfaktorer; integrering; fritidspersonal; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka personalen på fritidshemmet och skolledningens attityd till fysisk aktivitet, samt hur planering läggs upp för att integrera fysisk aktivitet inom fritidshemmets arena. Den metod som jag valt att använda mig är intervjuer med personalen som är jobbar inom fritidsverksamheten och även skolledningen för att få två olika perspektiv. LÄS MER