Sökning: "skoluppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet skoluppgifter.

 1. 1. Anpassningar i skolan : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jeanette Johnsson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; stöd; tvålärarsystem; genomgångar; undervisning;

  Sammanfattning : Alla elever har olika styrkor och svagheter. En del behöver mer hjälp än andra. Några elever behöver få utföra skoluppgifter på ett annat sätt eftersom de har svårigheter att göra på det samma sätt som majoriteten av eleverna. Det kallas formellt att dessa elever får extra anpassningar. LÄS MER

 2. 2. Ansvarstagande på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Carl Lindblom; [2019]
  Nyckelord :ansvarstagande; motivation; lärande; mål; aktivt beslutsfattande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur gymnasieelever resonerar om och förhåller sig till ansvarstagande i förhållande till sina studier. För att möta syfte har följande frågeställningar använts: Hur resonerar eleverna kring ansvarstagande för sina studier? Vad har påverkat elevernas attityd till ansvarstagande för sina studier? En kvalitativ metod har tillämpats i studien och den har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Christoffer Gustavsson; Svensson Matildha; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; arbetsterapi; ungdomar; sömn;

  Sammanfattning : Att få tillräckligt med sömn är väsentligt för att klara av vardagen samt för att uppnå god hälsa. Det är viktigt att ha regelbundna sömnrutiner för att inte rubba dygnsrytmen. Det är även väsentligt att ha ett samspel mellan begreppen vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet för att uppnå aktivitetsbalans. LÄS MER

 4. 4. ”De skriver i klassrummet eller utanför klassrummet” : En fenomenografisk studie av svensklärares syn på villkor för skriftliga skoluppgifter i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Cecilia Olofsson; [2019]
  Nyckelord :förutsättningar; produktionstid; produktionsställe; skrivvillkor; bedömning;

  Sammanfattning : This study investigates how six Swedish teachers in upper secondary school apply terms and assessment of written school assignments produced in the course Swedish 1. In addition, the participants’ arguments as to why they are working as they do are highlighted. LÄS MER

 5. 5. DATORSPELANDE - ETT HINDER ELLER ENMÖJLIGHET FÖR ELEVENS LÄRANDE I SKOLAN? En intervjustudie om storspelande elevers erfarenheter av sitt spelande och sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kerime Serpil Demirsü; [2018-08-28]
  Nyckelord :Datorspel; datorspelsberoende; dataspelande; datorspelsproblem; datorspel effekter; ungdomar datorer; computer video game addiction;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien har varit att undersöka problematiska datorspelsvanor hos unga vuxna och vad detta har inneburit för deras sociala liv och skolgång. I studien har följande frågeställningar behandlats: i/ vilken påverkan datorspelande har på skolarbetet, ii/vad som driver/motiverar datorspelandet, iii/ hur datorspelandet påverkar de dagliga rutinerna, hälsa och andra aktiviteter, iv/ hur skolorna hanterar elever med problematiskt datorspelande för att de ska klara skolstudierna. LÄS MER