Sökning: "specialpedagog HKR"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden specialpedagog HKR.

 1. 1. Närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande problematisk skolfrånvaro : Specialpedagogens insatser beskrivna i 20 kommunala handlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanna Hellborg; Lotta Nilsson; [2021]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; special educator; supportive measures; preventative measures; interventions due to problematic school absenteeism; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog; främja närvaro; förebygga problematisk skolfrånvaro; åtgärda problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats efter att en statlig utredning 2016 kom fram till att det finns bristande kunskap inom området i Sverige. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogen används i det främjande arbetet för skolnärvaro och det förebyggande och åtgärdande arbetet vid problematisk skolfrånvaro utifrån 20 kommunala handlingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer som stöd för barns tidiga språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Möller; Emelie Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Bild; estetiska uttrycksformer; förskola; musik; språkutveckling; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar och arbetar med de estetiska ämnena, bild och musik som stöd för barns tidiga språkutvecklingen. Intervjuerna som genomfördes var med tre förskollärare och en specialpedagog från tre olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan skolans pedagoger : med fokus på hjälpverktyg, undervisning och uppföljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Elofsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälpverktyg; samarbete med specialpedagog; dator; iPad; inläsningstjänst;

  Sammanfattning : Denna studie belyser, utifrån min frågeställning kring hur skolans pedagoger samarbetar kring framtagning av hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, olika former av samarbeten mellan specialpedagog och lärare. Detta är en semistrukturerad intervjustudie med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Leken som en främjande faktor i arbetet med inkludering i förskolan : En studie om förskollärares, barnskötares och specialpedagogers uppfattningar om lek och inkludering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Danielsson; Emilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ecological system theory; Inclusion; Play; Socio-cultural perspective; Special education; Ekologisk systemteori; Förskola; Inkludering; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar specialpedagoger, förskollärare och barnskötare har om lekens betydelse för att främja inkludering av alla barn samt vilket synsätt de har på hur lärmiljön organiseras. Med kvalitativa intervjuer ville vi se hur specialpedagoger, förskollärare och barnskötare såg på lek och inkludering. LÄS MER

 5. 5. Barn eller pedagoger i behov av särskilt stöd : Att inkludera alla barn med hjälp av specialpedagogiska insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Franck Ulrica; Hajgató Susanne; [2021]
  Nyckelord :Children in need of special support; inclusion; preschool; socio-cultural perspective; special educator; special educational perspective; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; inkludering; sociokulturellt perspektiv; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver barn i behov av särskilt stöd och hur de resonerar kring att inkludera alla barn på förskolan. Vi undersöker även vilken roll specialpedagogen har till förskollärare och barn i behov av särskilt stöd på förskolan. LÄS MER