Sökning: "språk ord om arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden språk ord om arbete.

 1. 1. Språket som demokratisk rättighet : Lärares erfarenheter av språklig tillgänglighet i samhällsorienterande ämnen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Caroline Lundgren; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; samhällsorienterande ämnen; språklig tillgänglighet; stöd; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lundgren, Caroline (2022). Språket som demokratisk rättighet – Lärares erfarenheter av språklig tillgänglighet i samhällsorienterande ämnen i gymnasieskolan. Speciallärarprogrammet. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Transspråkande synsätt på gymnasiet : Flerspråkighet som resurs i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Mikko; [2022]
  Nyckelord :transspråkande; translanguaging; flerspråkiga elever; det flerspråkiga klassrummet; identitet; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; den proximala utvecklingszonen.;

  Sammanfattning : Tanken med transspråkande synsätt i undervisningen är att den flerspråkiga individen ska få möjlighet att använda hela sin språkliga repertoar för att stödja en positiv språk- och kunskapsutveckling. I dagens klassrum är det få elever som är, och upplever sig vara, helt enspråkiga. LÄS MER

 3. 3. Länge leve det moderna språket : En undersökning om elevers motivation och avhopp i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Natalia Pianetti; [2022]
  Nyckelord :discontinue studies; modern languages; L3 motivation;

  Sammanfattning : Moderna språk är oftast lågt prioriterade i dagens skola av både elever och av personalen, trots att mycket i samhällsutvecklingen idag pekar på att det blir en allt mer eftertraktad egenskap att kunna behärska flera språk. Lärarnas riksförbund har pååekat detta dilemma i en rapport om moderna språk som gjordes i 2016. LÄS MER

 4. 4. Duscha barnen med ord : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de arbetar med barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Otrander; Vanessa Kestran; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; språk; barns språkutveckling och kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och med metoden semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur förskollärarna beskriver att de arbetar med miljön för att främja barns språkutveckling samt vad förskollärarna beskriver är betydelsefullt i deras roll för att utveckla barns språk. LÄS MER

 5. 5. Vänskap : att våga och kunna uttrycka åsikter och känslor med hjälp av litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Celie Turesson; [2022]
  Nyckelord :Erfarenhetspedagogisk undervisning; funktionalisering; litteraturarbete i lågstadiet; poesi; tematisk undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka hur elevers förmåga att uttrycka åsikter och sätta ord på känslor kan utvecklas genom litteratur. Undervisningen har genomförts med ett ämnesövergripande tema, vänskap, och all litteratur har valts ut för att passa in i just det temat och för att ge eleverna möjlighet att samtala om och diskutera kring olika känslor och åsikter. LÄS MER