Sökning: "strategier för social hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden strategier för social hållbarhet.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. Levande och funktionellt förtätad stad : En fallstudie om socialt hållbar planering ur ett täthetsperspektiv för Hallunda-Norsborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förtätning bedrivs aktivt som strategi inom den fysiska planeringen för att möta dagens ökande krav på inflyttning till staden samtidigt som segregering, är ett stort dilemma ute i förorterna. Hur mycket tätare staden kan tillåtas att bebyggas är en omtvistad diskussion då gränsen är svår att bedöma och förefaller ha lika många positiva som negativa effekter på människornas liv. LÄS MER

 3. 3. En innehållsanalys av social hållbarhet i svenska kommuners översiktsplaner samt deras förhållningssätt till PBL

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ellen Strand; Madeleine Erixon; [2019]
  Nyckelord :översiktsplan; översiktsplanering; fysisk planering; social hållbarhet; kommunal planering; innehållsanalys; Plan- och bygglagen; PBL; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska eventuella skillnader mellan svenska kommuners visioner rörande social hållbarhet som konkretiseras i respektive kommuns översiktsplan. Granskningen syftar även till att generera kunskap gällande hur svenska kommuner följer Plan- och bygglagens (PBL) krav på behandling av social hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. LÄS MER

 4. 4. Finns det ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation? : En kvantitativ studie av 569 globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Vilma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Innovation; Eco-innovation; Strategier;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att hållbarhet blivit en alltmer viktig fråga har forskare försökt finna medlande variabler mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och den finansiella prestationen (FP), då lönsamhet är en av de mest betydelsefulla faktorerna för företag. Som ett led i forskningen har innovation uppdagats vara en medlande variabel eftersom CSR och innovation antyds uppnå maximalt värde för företag när de slås ihop. LÄS MER

 5. 5. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER