Sökning: "sveriges samhälle idag"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden sveriges samhälle idag.

 1. 1. Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :climate change; agriculture; renewable energy; solar; wind; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. LÄS MER

 2. 2. Modern marknadsföring i en utav Sveriges äldsta branscher : En kvalitativ studie om hur livsmedelsföretag stärker sin varumärkeskännedom med influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Felicia Jarl; Maja Åfeldt; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; target group; brand awareness; Influencer marketing; målgrupp; varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : In today's society, influencers have grown and become much more common, thus marketing insocial media has increased drastically. Many companies today have influencer marketing aspart of their marketing strategy. With the help of influencer marketing, companies can increasetheir reach in campaigns and thus increase their brand awareness. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Bjällö; Cassandra Jönsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; cirkelmodellen; genrepedagogik; mellanstadiet; scaffolding; SFL; sociokulturellt synsätt; svenskämnet; ZPD;

  Sammanfattning : Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. LÄS MER

 4. 4. Mobilitetshus för ett hållbart resande : En studie om bäst praktik angående mobilitetshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emmy Ahlfridh; Anna Tiljander; [2021]
  Nyckelord :Best practice; mobility; mobility house; combined mobility; mobility management.; Bäst praktik; mobilitet; mobilitetshus; kombinerad mobilitet; mobility managemnt; kunskapsdelning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Mobilitetsplaneringen har växt fram från globala trender som stärks av urbaniseringen, den tekniska utvecklingen och nya mobilitetsbehov. Mobilitetsplaneringen framför nya krav gällande sociala, ekonomiska och hållbara aspekter och är i behov av nya mobilitetslösningar. LÄS MER

 5. 5. Kontroversiella frågor i religionskunskapsundervisning : En intervjustudie om lärares uppfattningar om kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Karolina Hill; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Sveriges utveckling till ett mångkulturellt och mångreligiöst land har de senaste decennierna förändrat vilka frågor vi möter och diskuterar med varandra. Religionskunskap som ämne ska ge elever möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER