Sökning: "teorier om föräldrastöd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden teorier om föräldrastöd.

 1. 1. LEDARSKAP I ÄLSKADE BARN En kvalitativ studie om hur cirkelledare upplever sitt ledarskap i hanterandet av föräldrastödsmaterialet Älskade Barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria von Wachenfeldt; [2020-01-07]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Ledarskap; Älskade Barn; Migration;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur cirkelledarna upplever sitt ledarskap och hanterar frågorna föräldrastödsmaterialet Älskade Barn berör i mötet med föräldrarna. Teori: Min forskningsansats har varit abduktiv. Teoretiska verktyg för min analys är Bronfenbrenners bioekologiska modell som beskriver utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 3. 3. "Att hjälpa föräldrar att bli barnets hjälpare" - En kvalitativ studie om socionomens professionella bemötande av föräldrar till barn med depression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amelie Forslund; Evelina Elgh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande psykisk sjukdom i Sverige som drabbar många barn. Föräldrar till barn med depression kan uppleva belastningar i vardagen på grund av barnets psykiska ohälsa. Barn och föräldrar kan söka stöd hos BUP. LÄS MER

 4. 4. ”De lyssnar ju på vad jag säger, och även jag på dem” – Föräldrars upplevelser av föräldrastödet i samband med inskolning i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Andrén; Elin Svensson; [2014]
  Nyckelord :Föräldrastöd; inskolning; förskola; empowerment; p;

  Sammanfattning : SammanfattningInskolningen i förskolan kan vara en stormig tid för både barn, föräldrar och förskolelärare. I den härundersökningen går jag, ur ett föräldraperspektiv, närmare in på det stöd föräldern kan behöva frånförskoleläraren under den här perioden. LÄS MER

 5. 5. Normaliteten som norm. En analys av förstagångsföräldrars informationsvärld med en blick på barnhälsovårdens kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marianne Persson; [2012]
  Nyckelord :mediekonvergens; normalitet; vaccination; coachande förhållningssätt; risk; empowerment; egenvård; BVC; barn; föräldrastöd; mammor; barnhälsovård; förstagångsförälder; common sense; naturlighet; virtual togetherness; sunt förnuft; kollektiv intelligens; Medicine and Health Sciences; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och beskriva genom vilka källor eller kanaler småbarnsföräldrar primärt känner att de får stöd och trygghet i sitt föräldraskap, för att därigenom se vilken plats barnhälsovården har i föräldrakulturen. En central fråga är hur förstagångsföräldrar ser på barnavårdscentralers (BVC) information i jämförelse med andra medier samt vänner, föräldrar och egna erfarenheter. LÄS MER