Sökning: "utvecklingsstörning i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden utvecklingsstörning i skolan.

 1. 1. Vi lever med bilder : Upplevelser och erfarenheter av hur aktivitetsschema används för barn inom träningsskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi; Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Joacim Fromholdt; Anders Kamp; [2018]
  Nyckelord :Visuella bilder; barn med funktionsnedsättning; delaktighet; självständighet; kognitiva hjälpmedel;

  Sammanfattning : Att leva med en funktionsnedsättning kan leda till minskad delaktighet och minskad självständighet. Barn med utvecklingsstörning är ofta i behov av att använda aktivitetsschema för att bli självständiga och öka deras delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Några grundsärskoleelevers uppfattningar om sitt inflytande i skolan : En kvalitativ studie baserad på fokusgruppintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Noord; [2017]
  Nyckelord :political participation; decision-making; influence; special school; intellectual disability; inflytande; politisk delaktighet; grundsärskola; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar några elever inskrivna i grundsärskolans senare del har om sitt inflytande i skolan. Det empiriska materialet samlades in genom två fokusgruppintervjuer där sammanlagt fyra elever deltog. LÄS MER

 3. 3. Att växa tillsammans - En studie av samarbetet eleverna emellan på gymnasiesärskolans nationella program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mirko Cancelli; [2017]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; kamratlärande; nationella program; samarbete; samarbetslärande; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Cancelli, Mirko (2017). Att växa tillsammans - En studie av samarbetet eleverna emellan på gymnasiesärskolans nationella program. Specialpedagogikprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Lärande och undervisning i matematik i särskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pamela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lärande; matematikundervisning; särskolan; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Ett steg i utvecklingen av den egna professionen och därigenom främja elevers lärande är att reflektera kring sina egna uppfattningar och erfarenheter samt att bli medveten om hur andra tänker och gör (Forsmark, 2009). Särskoleverksamheten har kritiserats för att vara alltför omsorgsfokuserad samtidigt som det pedagogiska arbetet och lärarkompetensen inom verksamheten har framhållits som betydelsefull för elever med utvecklingsstörning (Berthén, 2007). LÄS MER

 5. 5. Konsten att få det att hänga ihop... : En kvalitativ studie kring hur några lärare i särskolan arbetar med kunskap, delaktighet och bedömning.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Karphed; Sara Meschke; Anneli Ringkvist; [2017]
  Nyckelord :Kunskap; delaktighet; bedömning; självständighet; tid;

  Sammanfattning : Ungdomar som gått ut särgymnasiet vill idag mer med sina liv än att leva på existensminimum – och den inskränkning av delaktigheten som följer på det. Studiens syfte var att visa på hur läraren i särskolan arbetar för att hjälpa eleven till ett så självständigt liv som möjligt – både i skolan och i livet som följer efter. LÄS MER