Sökning: "vägledning specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden vägledning specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogens funktion i arbetet med bedömning : ett kunskapsbidrag utifrån specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gagzis; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; kategoriskt perspektiv; relationell kompetens; relationellt perspektiv; specialpedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som arbetar i olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter specialpedagogiska mål : - en undersökning om och hur specialpedagogiska mål definieras och formuleras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helene Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien handlar om specialpedagogiska mål, om de finns och i så fall hur de formuleras och vad de innefattar. Undersökningen granskar nio verksamhetsnära kommunala dokument från en svensk kommun och utgår från en definition av begreppet specialpedagogiska mål som har definierats genom enkätsvar från specialpedagoger och verksamhetsansvariga. LÄS MER

 3. 3. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 4. 4. Vad kännetecknar en språkutvecklande lärmiljö? : Hur verksamma lärare och specialpedagoger ser på pedagogiska lärandemiljöer som utvecklar och främjar barns och elevers språkliga utveckling.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Catarina Lindskog; Charlotte Lundqvist Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; språklig sårbarhet; språkutvecklande lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien tydliggör hur viktigt det är att lärare arbetar med att skapa lärandemiljöer som utvecklar och främjar språkutvecklingen för elever i språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet definieras av Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) som när elevers förutsättningar i relation till skolans pedagogiska verksamhet kommer i obalans. LÄS MER

 5. 5. Building Blocks kan vägleda : Ett specialpedagogiskt material för alla barn och varje barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Letizia Corsi; Elke F. Hahn; Åsa Johansson Lyckebay; [2017]
  Nyckelord :Building Blocks; förskola; specialpedagogik; vägledning; delaktighet;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd i förskolan ofta granskas, kartläggs och kategoriseras med resultat att svårigheter förläggs på det enskilda barnet. Studiens syfte var att kritiskt granska på vilket sätt det evidensbaserade ramverket Building Blocks skulle kunna vägleda pedagoger i specialpedagogiska situationer samt att få svar på vilka möjligheter och hinder ramverkets metoder och strategier har. LÄS MER