Sökning: "varför finns könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden varför finns könsroller.

 1. 1. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER

 2. 2. "Varför ska man göra sig till, varför ska inte jag räcka till som jag är?" : En diskursanalytisk studie av filmerna Porrskadad – Tjejer och Porrskadat 2.0 – Killar rörande de medverkandes förhållande till pornografi utifrån könsroller, makt, identitet och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Shirin Jöhnemark; [2018]
  Nyckelord :Pornografi; ungdomar; könsroll; makt; identitet; sexualitet;

  Sammanfattning : Pornografikonsumtionen och dess lättillgänglighet påverkar ungdomars syn på könsroller, makt, identitet och sexualitet. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka vilka diskurser som uppstår i det valda materialet när ungdomar talar om sina erfarenheter av pornografi. LÄS MER

 3. 3. Varför flytta, varför stanna? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnor i Dalarna ser på arbete, studier och att flytta från eller bo kvar på sin hemort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Moa Svarf; [2018]
  Nyckelord :Gender contracts; Dalarna county; Affection; Young women; Future; Genuskontrakt; Dalarna; Påverkan; Unga kvinnor; framtid;

  Sammanfattning : I dagens samhälle verkar utbildning och arbete vara en allt större del av vårt liv. Tidigare studier visar tydliga tendenser mot att allt fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet, känner sig stressade inför sin livssituation och väljer att flytta från sin hemort för utbildning och arbete på andra orter. LÄS MER

 4. 4. Alla barn har rätt till lek För att motverka könsnormer under rasten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Sofia Holmström; [2018]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; elever; lek och könsroller.;

  Sammanfattning : Den här studien ska undersöka om och i så fall hur skolor aktivt motverkar könsnormer under rasten. Frågeställningarna som ska besvaras lyder: Hur används skolans styrdokument för att arbeta mot traditionella könsmönster och varför är styrdokumenten viktiga? Hur bildar barns val av lek könsnormer på rasten? och, hur arbetar skolorna aktivt mot könsnormer på rasterna? De riktlinjer som skolan har att arbeta med är styrdokumenten. LÄS MER

 5. 5. ”Det är inte en dans på rosor” : En kvalitativ studie om mammors syn på och upplevelse av jämställdhet och föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Jaeger Tronde; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Normer; Genus; Roller; Mammor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att genom semistrukturerade intervjuer med mammor som är eller har varit föräldralediga längre än fadern undersöka deras subjektiva syn på och upplevelse av jämställdhet och föräldraledighet samt orsakerna till deras val. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman, dessa teman var: förväntningar på mamman, biologiska och praktiska förutsättningar vid uppdelningen av föräldraledigheten samt den komplexa jämställdheten. LÄS MER