Sökning: "vetenskapliga artiklar motivation lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar motivation lärande.

 1. 1. Hur digitala verktyg kan användas för att främja den tidiga läs- och skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; hjälpmedel; individualiserad undervisning; läs-och skrivundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att sammanställa och undersöka studier med fokus på teknikens betydelse för läs- och skrivundervisning i de lägre åldrarna och hur digitala verktyg kan användas för att främja den tidiga läs- och skrivundervisningen. För att kunna besvara denna frågeställning har en systematisk litteratursökning gjorts via databaserna ERIC och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Praktiska inslag i naturvetenskapen : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustavsson; Jenny Graversen; [2020]
  Nyckelord :praktiska inslag; naturvetenskapsundervisning; naturvetenskap; praktisk undervisning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Naturvetenskapen är en viktig del i skolan för att ge elever den kunskap som krävs för att förstå människan och omvärlden. Ett naturvetenskapligt sätt att se på vår värld ger oss möjlighet att förklara den. Det är skolans ansvar att förmedla denna kunskap och att bibehålla elevernas lust att lära. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering - något att räkna med? : En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg som stöd i problemlösningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ebba Jeppsson; Sofia Edman; [2020]
  Nyckelord :Artefakter; digitala verktyg; lärande; matematik; matematiska problem; motivation; problemlösningsprocessen; socialt lärande;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att kartlägga hur tidigare forskning menar att digitala verktyg kan nyttjas inom matematikundervisning på ett sätt som stödjer elevernas problemlösningsprocess. Studien syftar till att besvara hur digitala verktyg och program kan användas i matematikundervisningen, vilken påverkan de kan ha på det matematiska lärandet och problemlösningsprocessen, hur de gynnar det sociala lärandet samt hur de påverkar elevers motivation och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärandes effekter på elevers utveckling i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Gustafsson; Imene Lounes; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; elementary school; primary school; mathematics; matematik; grade school; operativt lärande; groups;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om kooperativt lärande har effekter på elevers utveckling i matematik. I kunskapsöversikten beskrivs vilka effekter kooperativt lärande har på elevers utveckling i matematikundervisningen, samt vad läraren bör göra för att framgångsrikt använda kooperativt lärande. LÄS MER

 5. 5. Digitala skrivverktyg i tidig skrivundervisning : En litteraturstudie om de digitala skrivverktygens påverkan på elevers motivation i samband med textskapande i den tidiga skrivprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Hernodh; Amanda Ljungberg Lemcke; [2020]
  Nyckelord :Motivation; digitala skrivverktyg; textskapande; tidig skrivprocess;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar motivation i samband med användning av digitala skrivverktyg i den tidiga skrivprocessen utifrån litteraturöversiktens urval. Studien grundar sig delvis i vårt intresse som vuxit fram från den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har iakttagit elever som upplevts omotiverade för textskapande. LÄS MER