Sökning: "victimology"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet victimology.

 1. 1. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 2. 2. Factors Influencing Child Trafficking: An analysis of cases reported in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Joseph Agbeko Yadoglah; [2018-09-25]
  Nyckelord :Child Trafficking; Ghana; ; Victims; Traffickers; Traffickers; Exploitation; Victimology; Victimization;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a global challenge. Several millions of victims are affected by trafficking annually. Most of these victims are children who are exploited sexually and into forced labour. There have been global concerns on the occurrence of trafficking and Ghana as a country, has been placed on the tier 2 watch list by the United States. LÄS MER

 3. 3. Offer och trovärdighet : En studie om hur offer och trovärdighet konstrueras efter införandet av den nya sexualbrottslagen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Kerstin Höglund; [2018]
  Nyckelord :victim; sexual offence law; construction; credibility; ideal victim; victimology; offer; sexualbrottslagstiftning; konstruktion; trovärdighet; idealiskt offer; viktimologi;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to describe and analyse how victims and credibility are constructed in the government bill and verdicts concerning the new sexual offence law in Sweden that became effective 1 July 2018. A qualitative content analyse has been used to answer the purpose of the study and the result has been analysed using Christies theory of the ideal victim. LÄS MER

 4. 4. Våltäktsmyter i förändring: Bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Moa Johansson; Sanna Keller; [2018]
  Nyckelord :content analysis; ideal victims; news media; rape; rape myths; rape victims; sexual violence; ideala offer; innehållsanalys; nyhetsmedia; sexuellt våld; våldtäktsoffer; våldtäktsmyter; våldtäkt;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en kvalitativ innehållsanalys om sexuellt våld i nyhetsmedia. Syftet med uppsatsen är att belysa hur nyhetsmedia konstruera bilder av kvinnor och män som har varit utsatta för, vad de valda dagstidningarna, rubricerar som våldtäkt samt att undersöka hur begreppet våldtäkt används i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 5. 5. Domestic Violence, A study of men's violence in close relationship.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katherine Batenga Christensen; [2018]
  Nyckelord :Domestic violence; Batterer; victimology; power and control; abuse;

  Sammanfattning : The Aim of this study is to examine violence in close relationship and to explore the different explanation on men's violence as well as the factors that contribute to their violent behavior. Violence in close relationships can occur in different forms and anyone can fall as a victim of both physical and mental abuse. LÄS MER