Sökning: "viktiga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden viktiga ämnen.

 1. 1. Språk som resurs i klassrummet : Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2020]
  Nyckelord :svenska med didaktisk inriktning; ämnesrelaterad svenska; gymnasieskola; språkintroduktion; matematik; samhällskunskap; flerspråkiga elever; nyanlända elever; flerspråkighet som resurs;

  Sammanfattning : Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. LÄS MER

 2. 2. Twitter VS Dagordningen : En kvantitativ innehållsanalys av Trumps twitterföljares interaktion och tweetarnas förekomst i nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alice Sverker; Svilena Todorova; [2020]
  Nyckelord :Twitter; Trump; dagordning; nyhetsvärde; nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om nyhetsmedia har börjat anpassat sig alltmer till allmänhetens intresse när det kommer till nyhetsurval. Detta för att se om folkets agenda har ökat i signifikans. LÄS MER

 3. 3. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 4. 4. Real-time imaging of cerebrospinal fluid flow physiology at 7T

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Olle Haglund; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background The cerebrospinal fluid (CSF) is involved in several diseases and patho- physiological states, such as Alzheimer’s disease and hydrocephalus. Previous studies CSF dynamics in the brain show that the flow of the CSF depends on cardiac pulsation, time of day and respiration. LÄS MER

 5. 5. Motivation och engagemang : En studie av svenska och amerikanska studenter inriktade mot naturvetenskap och hälsa

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Eva Strandell; [2019]
  Nyckelord :engagemang; motivation; SDT; studentperspektiv; tematisk analys; fokusgruppintervjuer; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för vilka områden, i form av teman och kategorier, som är viktiga för ett aktivt och engagerat lärande utifrån några svenska och amerikanska universitetsstudenters upplevelser.  Studien har fördjupats genom analyser av studenternas utsagor utifrån olika dimensioner av engagemang och utifrån motivationsteorin ”Self Determination Theory” (SDT). LÄS MER