Sökning: "viktiga ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden viktiga ämnen.

 1. 1. Ämnesintegration i Historia och Samhällskunskap: Hur lärare utvecklar elevers förståelse om kontroversiella frågor med fokus på terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathali Andersson; Fia Persson; [2019]
  Nyckelord :historia; historiemedvetande; kontroversiella ämnen; medborgarbildning; samhällskunskap; terrorism; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur lärare i årskurs 7–9, i en ämnesintegration mellan historia och samhällskunskap, undervisar om kontroversiella frågor såsom terrorism. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fem verksamma lärare i årskurs 7–9. LÄS MER

 2. 2. Automation and Autonomy : Developing and Evaluating Open Learning Material on IR Cameras in Automation Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Victor Ahlberg; Julia Frid; [2019]
  Nyckelord :Thermal imaging; infrared cameras; automation; adult learning; andragogy; self-directed learning; transformative learning; feedback; open learning material; Termografi; infraröda kameror; automation; vuxenlärande; andragogik; självstyrt lärande; transformativt lärande; feedback; öppet läromedel;

  Sammanfattning : This master thesis project was based on the development and evaluation of an open learning material in thermal imaging for automation applications. The outsourcer – FLIR Systems – wanted a three-day course covering all necessary topics for infrared cameras in automation applications. LÄS MER

 3. 3. Diagnostiska quizzar som en del av undervisningen av naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet : Synpunkter från elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanan Karam; [2019]
  Nyckelord :Quiz; naturvetenskapsprogrammet; gymnasieskolan; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad elever på naturvetenskapligt program som under 10veckor testat dagliga diagnostiska kort-svars-quizzar i biologi, kemi och bioteknikanser om sådana quizzar. Dessutom har åsikterna hos ämneslärare i sammagymnasieskola kring användningen av quizzar som hjälpmedel i undervisningeninhämtats. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om förskollärarens användande av digitala verktyg för att utveckla flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Andersen; Aleksandra Lagerbratt; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskollärare; förskolan; digitala verktyg; språkutveckling;

  Sammanfattning : Inledning Studien har sitt fokus i hur digitala verktyg används i förskolor för att utveckla språket hos flerspråkiga barn. Flerspråkighet och digitala verktyg är två växande ämnen i dagens samhälle. Båda ämnena är viktiga att lyfta och skapa sig mer kunskap och förståelse omkring. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattning om läsförståelse : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; reading comprehension; lässtrategier; läsutveckling; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i läsförståelse ska bedrivas. LÄS MER