Sökning: ": postoperativ smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden : postoperativ smärta.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 3. 3. Vilka skattar högst? : Jämförelse mellan patientgrupper som skattar sin postoperativa smärta NRS 3 eller mindre och de som skattar sin postoperativa smärta NRS 4 eller mer efter en höftledsplastikoperation En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Johansson; Sara Werther; [2022]
  Nyckelord :Artros; höftledsfraktur; höftledsplastikoperation; numerisk smärtskattningsskala postoperativ smärta; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att specialistsjuksköterskor kan hjälpa patienter att värdera sin smärta postoperativt. Detta för att patientens ska kunna ges en adekvat smärtlindring och undvika att smärtan bidrar till postoperativa komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Postoperativ smärtskattning och smärtbehandling hos barn efter tonsillektomi : En retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Valentina Ioculano; Taina Sinko; [2022]
  Nyckelord :Barn; smärtlindring; smärtskattning; tonsillektomi; VAS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonsillektomi är en vanligt förekommande operation på barn. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kommer ofta i kontakt med nyopererade patienter. Smärtskattningen bildar grunden till all smärtbehandling då smärta är en subjektiv och personlig upplevelse som inte kan mätas objektivt. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av interkulturell kommunikation vid postoperativ smärtlindring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Camilla Lundqvist; Anes Burnic´; [2022]
  Nyckelord :intercultural communication; nursing; person centered care; postoperative care; postoperative care.; interkulturell kommunikation; omvårdnad; postoperativ smärtlindring; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle vilket avspeglas i vården. Den interkulturella kommunikationen inom sjukvården kan vara utmanande för sjukvårdspersonalen speciellt när det kommer till smärtlindring. LÄS MER