Sökning: "Adhd extra anpassningar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Adhd extra anpassningar.

 1. 1. Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :adhd; extra anpassningar; flickor; skolframgång; svårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Madelene (2020). Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. ADHD i bildsalen i kombination med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Leinonen; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Bildundervisning; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Förevarande studie har genom en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade enskilda intervjuer och frågeformulär, med både elever och pedagoger och med ett sociokulturellt perspektiv undersökt hur lärare kan hjälpa elever med en neuropsykiatrisk funktionsvariation i form av ADHD att nå målen i ämnet bild, med hjälp av extra anpassning. Tidigare forskning och undersökningens resultat tyder på att elever med diagnosen ADHD många gånger uppskattar och kan ha stor hjälp av kreativ verksamhet men det krävs rätt verktyg i form av extra anpassningar för att få det att fungera. LÄS MER

 3. 3. Strategier och metoder för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos elever med adhd under de senare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Lena Brandt; [2019]
  Nyckelord :Adhd; individuella anpassningar; inkludering; kartläggning; läs-och skrivsvårigheter; motivation; självkänsla; relationell pedagogik.;

  Sammanfattning : Skolans bemötande och anpassningar har en avgörande roll för hur elever med funktionsnedsättningen adhd klarar sin skolgång. I och med att problematiken är av varierande art är betydelsen av kartläggningar, uppföljning och utvärderingar extra viktiga för den här elevgruppen. Elever med adhd får ofta läs-och skrivsvårigheter pga. LÄS MER

 4. 4. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER

 5. 5. Hur kan skolpersonal arbeta för elever som fått diagnoserna ADHD och Autism?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Olausson; [2018]
  Nyckelord :salutogent perspektiv; central koherens; exekutiva funktioner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är ett precisionsarbete att välja undervisningsmetoder och förhållningssätt som passar alla elever också elever med diagnoserna ADHD och autism. Syftet med den här studien är att undersöka vad föräldrar och pedagoger upplever som framgångsfaktorer i skolsituation, vad föräldrar och pedagoger upplever som svårigheter i skolsituation och vilka arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta skolsituationen för elever med diagnoserna. LÄS MER