Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 16 - 20 av 410 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 16. Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Patrik Hansson; Victoria Harr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2010 valde Sverige i likhet med övriga Europa att avskaffa revisionsplikten för små företag, vilka fick fatta eget beslut ifall de ville bli reviderade eller inte. Beslutet mottogs med både positiva tongångar och mer negativa. LÄS MER

 2. 17. Ökad skuldsättningsgrad – ökad lönsamhet? : En kvantitativ studie om kapitalstruktur för fastighetsbolag i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Jemtå; Fredrik Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på totalt kapital; skuldsättningsgrad; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har undersökts många gånger och diverse teorier har utvecklats för att förklara skuldsättningsgradens effekter. Trots detta har ingen enighet nåtts i ämnet och det finns argument som talar för ett positivt samband, likväl som för ett negativt samband. LÄS MER

 3. 18. Bostadsrättsföreningar och avskrivningar – en svår kombination? : En kvantitativ studie om bostadsrättsföreningars agerande och redovisning i samband med K-regelverkets införande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Brännvall; Jens Hall; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; bostadsrätt; redovisning; avskrivningar; redovisningsval; positive accounting theory; institutional theory; agentteori; agentproblem; K-regelverket; progressiv avskrivning; komponentavskrivning; icke vinstdrivande organisationer;

  Sammanfattning : Bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska situation har hamnat i blickfånget de senaste åren i och med en snabb händelseutveckling och en aktuell debatt kring deras agerande och övergripande utgångspunkter. Bakgrunden till detta ligger i införandet av nya redovisningsregler i och med att K-regelverket började gälla från och med 2014 och specifikt i samband med ett förbud av den progressiva avskrivningsmetoden. LÄS MER

 4. 19. Ägarförhållanden och utdelningspolitik : En studie om hur ägarkoncentration och röstdifferentierade aktier påverkar utdelningsnivåer hos svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicklas Malmberg; Eric Hedman; [2018]
  Nyckelord :ägarkoncentration; utdelningsnivå; röstdifferentierade aktier; agentteori; största ägare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ägarkoncentration och röstdifferentierade aktier påverkar utdelningsnivåer hos svenska börsnoterade bolag. Detta görs med hjälp av två regressionsmodeller. LÄS MER

 5. 20. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER