Sökning: "Agneta Grundén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Agneta Grundén.

 1. 1. Möjliga riskfaktorer vid sjuksköterskans omvårdnad av patienter med centrala infarter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Henriksson; Agneta Ohlson; [2019]
  Nyckelord :Blodinfektioner; centrala infarter; litteraturöversikt; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektioner i blodbanan relaterat till central venkateter är en av de vanligaste vårdrelaterade infektioner (VRI). I Sverige drabbas årligen ungefär 65 000 patienter av VRI och en viss del av skadorna hade troligen kunnat undvikas. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska planeringens möjligheter och begränsningar - att främja fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Agneta Naucler; [2015]
  Nyckelord :fysisk planering; stadsplanering; samhällsplanering; fysisk aktivitet; främja fysisk aktivitet; urban design; urban planering; allmänintresse; rationell planering; förhandlingsplanering; fysiska strukturers påverkan; aktiv transport; passiv transport; cykling; cykel; gång; ; promenad; motion; stråk; cykelvägar; gångvägar; gång- och cykelvägar; stödjande infrastruktur; sociala aspekter; trygghet; säkerhet; upplevd trygghet; hälsa; jämställdhet; integration; delaktighet; sociala möten; social gemenskap; grönområden; grönytor; natur; naturområden; aktivitetsytor; lekplats; lekplatser; utegym; aktiva mötesplatser; allmän plats; offentliga platser; offentliga ytor; fysisk aktivitet utomhus; tillgänglighet; beteendeförändringar; förtätning; tät stad; funktionsblanda; funktionsblandning; prioritering trafikslag; prioritering aktiv transport; planeringsideal; hållbart; hållbar planering; boverket; malmö stad; umeå kommun;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i hur det genom den fysiska planeringen kan vara möjligt att främja fysisk aktivitet. Idag har många en passiv och stillasittande livsstil och detta har direkta negativa effekter på våra kroppar och vår hälsa. LÄS MER

 3. 3. Samling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Agneta Eldh; Malin Andersson; [2013]
  Nyckelord :barnperspektiv; barnsyn; delaktighet; förändring; inflytande; samling;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka och synliggöra hur pedagoger ser på samlingen i förskolan. Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur tänker pedagogerna kring ämnet samling och dess innehåll? Hur ser samlingen ut? På vilket sett får barnen delaktighet och inflytande i samlingen? Hur tänker pedagogerna kring samlingens förändring? Vilken barnsyn har pedagogerna i samlingen? För att få svar på våra frågeställningar har vi fördjupat oss i forskning på området och gjort en studie på fyra förskolor, där observationer och intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 4. 4. Matematikprojekt i ett 1-16 års perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Svensson; Agneta Larsson; [2008]
  Nyckelord :matematiska begrepp; matematisk medvetenhet; matematikprojekt; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur man arbetar i ett rektorsområde då man beslutat sig för att arbeta medvetet med matematik i ett 1-16 års perspektiv för att alla elever ska bli godkända i matematik i år 9. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med rektor specialpedagoger lärare och förskollärare har vi fått en inblick i hur utvecklingsarbetet, matematikprojektet, inleddes, hur det genomfördes och hur pedagogerna påverkats. LÄS MER