Sökning: "Double-loop"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Double-loop.

 1. 1. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 2. 2. Vision versus mål : En studie i betydelsen av individers uppfattning av vision och mål i relation till lärande och meningsskapande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Karin Björk; Ellinor Tofft; [2023]
  Nyckelord :vision; riktning; målformulering; lärande; sensemaking; single and double loop learning; organisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och förklarar hur medarbetare och ledare arbetar med mål i enorganisation som utgår ifrån visioner och riktningar. Vi vill titta på hur det pratas om visioner,riktningar och mål och hur detta skapar mening för medarbetarna, men även hur lärandeuppstår och kunskap tas till vara. LÄS MER

 3. 3. "Mina egna misstag är oftast det absolut bästa sättet, att det här funkade inte." : En studie om utvecklingsinriktat lärande inom ett HR-team

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Hiller; Frida Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Development-oriented learning; double-loop learning; learning environment; Utvecklingsinriktat lärande; double-loop lärande; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur medarbetares utvecklingsinriktade lärande tar sig uttryck inom ett HR-team, och vilka faktorer som för individen upplevs som de viktigaste förutsättningar för att utvecklingsinriktat lärande ska ske. De frågeställningar som besvaras är hur det utvecklingsinriktade lärandet tar sig uttryck hos medarbetaren, samt vilka interna och externa förutsättningar som medarbetaren upplever underlättar för att ett utvecklingsinriktat lärande ska uppstå. LÄS MER

 4. 4. Making Success a Self-Plying Piano : A Study on How Management Can Influence Risk-Culture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sjöholm; Oliver Uusitalo; [2022]
  Nyckelord :Management; Managerial Tools; Organizational Culture; Organizational Risk Culture; Communication; Incentives; Structure;

  Sammanfattning : A common misconception is that the safest strategy when dealing with risk is to avoid it altogether, resulting in mainly risk hedging strategies aligned with a downside biased view of risk, only focusing on outcomes with a negative effect causing missed opportunities (Damodaran, 2007). Furthermore, another common misconception is the effort to quantify risk, to measure and prioritize it. LÄS MER

 5. 5. Upskilling of Digital Skills During Digital Transformation : A Qualitative Study about Mindset & Challenges of Middle-aged group Employees in Supply and Finance Units.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Dima Haj Osman; Yogesh Singh; [2022]
  Nyckelord :Supply; Finance; Digital skills; Upskilling; Digital transformation; Middle-age; workforce; Challenges; Mindset; Qualitative research;

  Sammanfattning : Industrial Revolution 4.0 and Finance Technology are influencing firms to adopt the DigitalTransformation strategy to achieve their long terms goals and remain competitive. LÄS MER