Sökning: "Exkludera"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Exkludera.

 1. 1. Konsten att behålla studenter i Norrbotten efter examen : En kvalitativ studie om platsvarumärkets roll i arbetsgivarvarumärket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Hellberg; Ella Almstedt Molnar; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i ett praktiskt problem. Omfattande industriella investeringar i Norrbotten innebär att länet står inför stora utmaningar kopplat till att attrahera arbetskraft och nya invånare till länet. LÄS MER

 2. 2. Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Matilda Nilsson; Sofie Schildt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; fri lek; inkludering; pedagogers förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. LÄS MER

 3. 3. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till : En studie om inkludering och differentiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Pierre Ockedal; Catarina Olsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentiering; Gemenskap; Inkludering; Professionsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Catarina och Ockedal, Pierre (2022). Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Sett till Salamancadeklarationen (Svenska UNESCO, 2006) bör skolan eftersträva mångfald. LÄS MER

 5. 5. Centerpartiets mittenidentitet : Religiöst beteende i den politiska vardagen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stellan Sörensen; [2022]
  Nyckelord :The Centre Party; the broad middle; the middle; politics; political positions; ideological party positions; secular religion; functional religion; Durkheim; rituals; moral community; collective identity; symbolic boundaries; decoupling; policy-practice decoupling; Centerpartiet; den breda mitten; mitten; politik; politiska positioner; ideologiska partipositioner; sekulär religion; funktionell religion; Durkheim; ritualer; moralisk gemenskap; kollektiv identitet; symboliskt gränsarbete; decoupling; policy-praktik decoupling;

  Sammanfattning : Den breda mitten, eller bara mitten, är ett centralt begrepp i Centerpartiets identitet. Trots detta är Centerpartiets sakpolitik inte särskilt positionerad i ”mitten”. Partiet är snarare det mest högerlutande partiet av samtliga riksdagspartier vad gäller ekonomiska frågor. LÄS MER