Sökning: "HR Psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden HR Psykologi.

 1. 1. Kvinnliga chefers ledarstil : En kvalitativ intervjustudie som undersöker eventuella dominerande ledarstilar hos kvinnliga HR-chefer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fanny Klaesson; Julia Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur HR-anställda inom privat sektor arbetar med det psykosociala arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Josefine Berg; Julia Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; HR-anställda; proaktivt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Psychosocial work environment should be highly prioritized in the organization’s daily agenda. The aim of this qualitative study was to find out how Human resources employees in the private sectors work with the psychosocial work environment issues. This study has a qualitative approach with semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Det är viktigt, men utmanande : En intervjustudie om chefers upplevelse av arbetsmiljöutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jessica Johansson; Helen Nyberg; [2020]
  Nyckelord :qualitative method; managers; work environment; development; challenge; enabling; Kvalitativ metod; chefer; arbetsmiljö; utveckling; utmaningar; möjliggörande;

  Sammanfattning : I en studie från 2018 visade Arbetsmiljöverket att 28 % av Sveriges aktiva arbetstagare har upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär. Att arbeta med arbetsmiljön och dess utveckling är chefernas ansvar i en organisation. LÄS MER

 4. 4. Påverkas nyttjandet av HR-stöd samt värderingen av kommunikation på arbetsplatsen av chefens erfarenhet av personalansvar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexander Gustafsson; Karl Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Communication; HR-support; HR-education; experience in personnel matters.; Kommunikation; HR-stöd; HR-utbildning; erfarenhet av personalansvar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i huruvida chefer med eller utan HR-examen respektive chefer med olika lång erfarenhet av personalansvar, inom offentlig och privat sektor, tar stöd av sin HR-avdelning i arbetet och hur de värderar kommunikationen i organisationen. Datainsamlingen genomfördes med en enkät innehållandes frågor om HR-stöd som tas och värdering av kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Employer branding : En kvalitativ studie om hur företag arbetar med intern employer branding för att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Holm; [2020]
  Nyckelord :Internal employer branding; organizational values; organizational culture; loyality; competence; retention rate; Human Resources Management; organizational identity; Intern employer branding; organisationsvärderingar; organisationskultur; lojalitet; kompetens; personalomsättning; organisationsidentitet; Human Resources Management.;

  Sammanfattning : Rörligheten på arbetsmarknaden är en aktuell fråga där krav ställs mot organisationerna för att uppfylla de anställdas behov. Det blir därmed extra viktigt för företagen att behålla sin personal eftersom de lätt kan gå till en annan arbetsgivare. LÄS MER