Sökning: "Handledning i yrkesutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Handledning i yrkesutbildning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser under det första yrkesverksamma året

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Petersson Hübinette; Victoria Samuelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Novis sjuksköterska; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; erfarenheter; socialisering; lärandeprocessen; arbetsvillkor; handledning; ledarskap; Newly graduate nurses; first year of practice; experiences; socialization; learning; working conditions; supervision; leadership;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans profession har varit och är fortfarande under utveckling. Utbildningen bedrivs i Sverige som en kombinerad akademisk- och yrkesutbildning som genererar en legitimation. LÄS MER

 2. 2. Ett studentkritiskt öga. : Förskollärarstudenter konstruerar kriterier för handledningssamtalets innehåll, form och funktion.

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ann Steen; [2014]
  Nyckelord :Teori; praktik; akademisk yrkesutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; lärarutbildares uppdrag; handledningssamtal; diskursanalys; fokusgruppssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur begreppet handledning med fokus mot handledningssamtalens innehåll, form och funktion uttalas, konstrueras och legitimeras av förskollärarstudenter. Som metod har nio förskollärarstudenter i sin sista utbildningstermin intervjuats genom fokusgruppssamtal. LÄS MER

 3. 3. Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner : En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carin Hilmersson; Carina Ålebring-Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Handledning i yrkesutbildning; arbetsplatsutbildning; yrkeskunnande; yrkeslärare.;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom handel respektive vård, har vi under lärarutbildningen fått se våra arbetsplatser ur ett annat perspektiv. Skolan anförtror kontrollen på utbildningen till handledaren under en försvarlig del av den totala utbildningstiden. LÄS MER

 4. 4. Lärande på arbetsplatsen - att undervisa praktiker eller?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Slavica Rankic; [2010]
  Nyckelord :arbetsplatslärande; informellt lärande; erfarenhetsbaserat lärande; LPA; yrkesutbildning; vårdutbildning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; handledning; förutsättningar för lärande;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett utbildningsprojekt som var riktat till yrkesverksamma inom vård och omsorg utan formell utbildning. Utbildningens syfte var att erbjuda deltagarna formell utbildning med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter samtidigt som utbildningen skulle bidra till arbetsplatsernas gemensamma lärande. LÄS MER

 5. 5. Möte med äldre som inte vill leva - En kvalitativ studie av hur omsorgspersonal bemöter suicidala äldre

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Svantesson; Hanna Östman; [2009-07-01]
  Nyckelord :suicid självmord; äldre; omsorgspersonal; bemötande och stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: I bland annat media har man under den senaste tiden uppmärksammat flera äldre människor som valt att ta sina liv. Vårt syfte har därför varit att undersöka och beskriva hur omsorgspersonal inom olika verksamheter bemöter suicidala äldre och ta reda på vilka kunskaper de har kring denna problematik och hur dessa har omsatts i praktiken. LÄS MER