Sökning: "Hav"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet Hav.

 1. 1. Narrationen ett kallt hav och 60 år bort : En komparativ narrativanalys om kalla kriget mellan svenska och brittiska läroböcker från 1959 till 2020

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Nensén; [2024]
  Nyckelord :Kalla kriget; Sverige; Storbritannien; narrativ; läroböcker; gymnasium;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the narration between Swedish and British textbooks in history differs, with focus on the era of the Cold War. This study will also examine how the narration between countries has developed in history textbooks between 1959 and 2020, with three textbooks from each country. LÄS MER

 2. 2. Hav av blommor : ett gestaltningsförslag för ängsmark i historisk parkmiljö, Tornerparken, Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Magdalena Maria Wojcicka; Sarah Kallmén; [2024]
  Nyckelord :äng; park; historisk parkmiljö; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Idag minskar grönområden och biologisk mångfald i stadsmiljöer. För att motverka detta bör grönområden användas mer effektivt och öka i kvalitet, exempelvis genom att omvandla gräsmattor till äng. Syftet med detta examensarbete är att göra ett gestaltningsförslag för äng i Tornerparken, Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Näringsförluster från sju jordbruksområden nära Mälaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Sally Karlsson Bondesson; [2024]
  Nyckelord :avrinningsområde; belastning; fosfor; kväve; S-HYPE; retention; typområden på jordbruksmark; vattenflöde; VISS; våtmark;

  Sammanfattning : Ett av Sveriges miljömål är ”ingen övergödning” vilket innebär att gödande ämnen inte ska ha negativ inverkan på människor, biologisk mångfald eller mark-och vattenanvändning (Naturvårds-verket 2023). Näringsämnena fosfor och kväve och förlusten av dessa från framför allt jordbruksmark är en av orsakerna till övergödning i sjöar, hav och vattendrag. LÄS MER

 4. 4. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 5. 5. PLASTICS AND LOBBYIN G - lobby group success in the decision making phase of a policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Bengtsson; [2023-11-09]
  Nyckelord :Key words: European Union; lobbying; lobbying success; environmental policy ; single use plastics.;

  Sammanfattning : In June 2019 a new legislation was in place targeting plastic pollution in the EU, banning the 10 most found single use plastic products ( SUP: s ) found in the marine environment. This was an important legislation where the EU lobby groups , mainly the environmental and the industry groups were lobbying the decision makers . LÄS MER