Sökning: "Icke Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden Icke Svensk.

 1. 1. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares möten med elevers olika behov En kvalitativ studie om hur lärare strävar efter en inkluderande matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Åsa Hildesson Nisén; Annika Karlsson Norrstad; [2020-02-25]
  Nyckelord :Matematikundervisning; likvärdighet; relationell pedagogik; livsvärlden; mångfald; inkludering;

  Sammanfattning : SyfteLikvärdigheten i svensk skola sjunker och skolsegregationen ökar. Matematik är det ämne där lägst andel elever i årskurs 6 och 9 blir godkända. Studiens syfte är att studera matematiklärares erfarenheter av möten med elevers mångfald och olika förutsättningar i ordinarie matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Psykiatrisk diagnos- ett hinder inom icke-psykiatrisk vård? : ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mona Behnejad; Åsa Beirup; [2020]
  Nyckelord :Icke-psykiatrisk; Patientperspektiv; Patientupplevelser; Psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa är ett multidimensionellt begrepp som innefattar såväl fysisk som psykisk hälsa och är det centrala begreppet inom vårdvetenskap så väl som målet för den svenska hälso- och sjukvården. Globalt sett så står psykisk ohälsa för uppemot 30 procent av världens ickedödliga sjukdomsbörda och den psykiska ohälsan är ett av de snabbast växande hoten för folkhälsa i världen. LÄS MER

 4. 4. A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Markus Hilmersson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; risk management; risk analysis; non-maturing deposits; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB; Finansiell matematik; tidsserieanalys; riskhantering; riskanalys; Icke-tidsbunden inlåning; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB;

  Sammanfattning : Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. LÄS MER

 5. 5. Har du hört talas om RED-S? : Enkätundersökning av kunskaper om Relative Energy Deficiency in Sport inom svensk truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Billger; [2020]
  Nyckelord :Relative energy deficiency; RED-S; Teamgym; Elite coaches; Gymnastics; swedish; survey; RED-S; Truppgymnastik; Subelitnivå; elittränare; Relativ energibrist; Idrottstriaden; Gymnastik; Enkätundersökning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien syfte var att undersöka kunskapen om RED-S bland tränare inom svensk truppgymnastik och få en översikt om tränarna kände till Svenska Gymnastikförbundets eller Internationella Olympiska Kommitténs åtgärdsplan för identifiering, behandling och återgång till idrottande. Detta undersöktes med följande frågeställningar: 1) ”Hur mycket kunskap om RED-S har dagens tränare inom truppgymnastik?” 2) ”Skiljer tränares kunskaper åt beroende på kön, division och erfarenhet i år?” och 3) ”Har tränarnas förening en åtgärdsplan för RED-S?”. LÄS MER