Sökning: "Illeris teori om lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Illeris teori om lärande.

 1. 1. Medarbetares lärande ur ett chefsperspektiv : Hur skapar chefer förutsättningar för medarbetares lärande?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Ehn; Lisa Westring; [2019]
  Nyckelord :Lärande; organisation; lärmiljö; medarbetare; chef;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer skapar förutsättningar för att främja en lärmiljö som bidrar till medarbetares lärande. Studiens utgångspunkt baserades på Illeris (2004) teori om lärande i arbetslivet samt tidigare forskning kring problemområdet, lärmiljö. LÄS MER

 2. 2. Tillfälligt inhyrda medarbetares villkor för lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ebba Lund; Carin Sandgren; [2019]
  Nyckelord :bemanningsföretag; osäker anställningsform; inhyrd medarbetare; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur tillfälligt inhyrda medarbetare via bemanningsföretag upplever sina villkor för lärande på arbetsplatsen. Studien är kvalitativ och tar utgångspunkt ur Illeris (2015) teori om lärande. LÄS MER

 3. 3. BIDRA TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE En studie om undersköterskors syn på kunskap och behov av kompetensutveckling inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marcus Gustavsson; [2017-04-07]
  Nyckelord :kunskap; kompetensutveckling; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka synen på kunskap och behov av kompetensutveckling bland undersköterskor inom hemtjänstenTeori: Knud Illeris teorier om lärandets tre dimensioner innehåll, drivkraft och samspel samt hinder för lärande och kompetensutvecklingMetod: FokusgruppsintervjuerResultat: Undersköterskorna som intervjuats i studien har en stark drivkraft att bidra till att brukarna ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De vill använda och höja sina kunskaper för att möta varje enskild brukares behov av stöd och hjälp. LÄS MER

 4. 4. Lärande inom ideella organisationer : En kvalitativ studie om hur medarbetarnas lärande fungerar i praktiken inom en studentförening

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Bellinder; Fanny Edfeldt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge en bild av och generera nya kunskaper om hur medarbetares lärande går till i praktiken inom ideella organisationer. För att uppnå detta syfte har vi valt att studera de organisatoriska strukturerna för medarbetarnas lärande och hur dessa fungerar i praktiken inom en studentförening. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsarbete kring arbetsmiljö och dialogen mellan chefen och medarbetarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anna Khotyanovskaya; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; förbättringsarbete; chef; medarbetare; medarbetarsamtal; skyddsrond; arbetsmiljöombud; skyddskommitté; arbetsmiljörond; kommitté;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är ett uppdrag att undersöka ett förbättringsarbete kring arbetsmiljön och dialogen i arbetsmiljöfrågor mellan chefen och medarbetarna på en avdelning inom en organisation. Syftet innehåller följande frågeställningar: vilka orsaker ledde till att förbätringsarbetet startade? vilka blev de faktorer som ledde till förbättringen? och hur upplevs situationen kring arbetsmiljön och dialogen mellan chefen och medarbetarna nu?Bakgrund: Arbetsplatser jobbar med arbetsmiljön för att bland annat främja god psykisk och fysisk hälsa hos medarbetarna. LÄS MER