Sökning: "Intervju studie Borås"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden Intervju studie Borås.

 1. 1. Vägen från förskola till förskoleklass : utifrån kontinuitet och trygghet för det enskilda barnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Rodriguez Carén; Linda Frick Axelsson; Helena Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Övergång; överlämning; kontinuitet; samverkan; förskola; förskoleklass; trygghet;

  Sammanfattning : Inledning  Övergångsprocessen från förskola till förskoleklass ser olika ut. Vi studenter har genom arbete och verksamhetsförlagd utbildning upplevt att förskolor och skolor arbetar olika mycket med övergångsaktiviteter mellan verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. Spel och rörelse? : Fritidslärares uppdrag i arbetet med IKT och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Steen; Emelie Lundgren; Emma Jarestrand; [2023]
  Nyckelord :IKT; rörelse; digitala verktyg; fritidshem; arbetssätt;

  Sammanfattning : Följande studie syftar på att undersöka hur verksamma lärare och pedagoger på fritidshem runt om i Sverige arbetar med IKT i samband med fysisk rörelse, och hur de kan arbeta med detta. Vidare undersöker studien även hur lärare och pedagoger anser att rörelse i samband med IKT kan gynna barns rörelse. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på lärmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Parfält Kucera; Sara Andersson; [2023]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; samspel; fria leken; lekmaterial;

  Sammanfattning : Inledning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat brister i flertalet lärmiljöer. Vi har noterat en avsaknad av inbjudande lärmiljöer där verksamheten har brustit när det kommer till att skapa en naturlig interaktion mellan lärmiljö och barns samspel. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean-strategier för effektivisering av produktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Hanouch; [2023]
  Nyckelord :Effektivisering; Slöserier; Lean; Förbättringsarbete; 5S; Kaizen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utröna vilka effekter ett företag får av att implementera utvalda Lean strategier och förbättringsverktyg genom att kartlägga och analysera ett produktionsföretags nuläge. Detta företag som kollaborerar med i denna studie har infört och tillämpat Lean filosofin i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om lärmiljöns betydelse för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Birgitta Lord; Emilia Johansson; [2023]
  Nyckelord :present teacher; language development; learning environment; interplay; närvarande pedagog; språkutveckling; lärmiljö och samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas synsätt på hur lärmiljöer i förskolan stimulerar barns språkutveckling, samt hur förskollärarna talar om hur de arbetar för att skapa lärmiljöer som bidrar till att barn utvecklas i sin språkutveckling. Den valda metoden i studien är en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju där urvalspersonerna består av fem verksamma förskollärare. LÄS MER