Sökning: "Isabelle Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Isabelle Svensson.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. ”Man får lirka”. : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Bengtsson; Louise Blomberg; [2018]
  Nyckelord :carer; consent; dementia; elderly care; omsorgspersonal; samtycke; demens; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate to consent while working with people who has dementia. The study asks the following questions: How does the carers understand the concept of consent associated with giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative scientific approach. LÄS MER

 3. 3. Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad - Ur byggherrens synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Svensson; Viktoria Salivonik; [2018]
  Nyckelord :Detaljplaneprocessen; Byggherre; planprocessen; Bostadsbyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Detaljplaneprocessens hinder i Malmö stad – ur byggherrens synvinkel Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp
 Författare: Isabelle Svensson & Viktoria Salivonik
 Handledare: Peter Karpestam Nyckelord: Detaljplaneprocessen, byggherre, planprocessen, bostadsbyggande Detta examensarbete handlar om hinder som uppstår i samband med detaljplaneprocessen i Malmö stad. Syftet är att se vilka hinder som byggherrar i Malmö upplever gällande bostadsbyggande. LÄS MER

 4. 4. “Det är sinnesjukt” En jämförande studie mellan barnskötare, förskollärare och förskolechefer om barngruppens storlek kopplat till omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :rebecka svensson; Isabelle Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :anknytning; barngruppens storlek; kunskapskapital; omsorg; profession; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i facebookgruppen Förskoleupproret, som tar upp problematiken kring stora barngrupper väcktes ett intresse. I det intresset valdes ett fokus på stora barngrupper kopplat till omsorg, med tanke på ett nytt läroplansförslag som nu ligger ute på Skolverkets hemsida. LÄS MER

 5. 5. On Shock Propagation in Financial Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Isabelle Rosenberg; Viktor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis develops a simplified financial network model for an interbank lending system which is then analyzed in terms of contagion when exposed to external liquidity shocks. The aim is to understand how individual institutions and the network structure affect the shock propagation and finding factors that increase respectively decrease the systemic risk of the network. LÄS MER