Sökning: "Jens Jörnborn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jens Jörnborn.

 1. 1. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 2. 2. "Det är mest om Norden, för det var ju där allt hände" : Elevers identitetsskapande i den svenska skolans historieundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Evaldsson; Jens Jörnborn; [2015]
  Nyckelord :History; history didactics; identity; multicultural; intercultural; historical consciousness; family history; use of history; Historia; historiedidaktik; identitet; mångkulturell; interkulturell; historiemedvetande; släkthistoria; historiebruk;

  Sammanfattning : Det västerländska och nordiska samhällets historia och värderingar präglar kursplanen, och därmed undervisningen, för ämnet historia i årskurs 4–6. Med tanke på att det i dagens klassrum finns elever med olika kulturella bakgrunder, har studiens syfte varit att undersöka hur elever uttrycker att deras identitet påverkas genom denna historieundervisning. LÄS MER

 3. 3. Jag är inte en viking! : Utomnordiska elevers identitetsskapande i den svenska skolans historieundervisning i årskurs 4–6

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Jens Jörnborn; Sara Evaldsson; [2014]
  Nyckelord :Identitet; historieundervisning; mångkulturell; utomnordiska elever; historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; didaktik; identitetsskapande; eurocentrisk;

  Sammanfattning : Kursplanen för historia i årskurs 4–6 är till stor del utformad efter det västerländska och nordiska samhället. Denna studie har därför haft sin utgångspunkt i att undersöka hur elevers identitet påverkas genom en eurocentrisk historieundervisning. Målgruppen har varit elever med utomnordisk bakgrund. LÄS MER