Sökning: "Julia Edström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Edström.

 1. 1. Three clicks away : A multiple case study of how technologies change the customer journey in the retail furniture sector.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Adolfsson; Julia Edström; Wilma Övringe; [2021]
  Nyckelord :Customer experience; customer journey; touchpoints in customer journey; technological touchpoints; customer engagement; experience quality; retail; technology and furniture-sector.;

  Sammanfattning : The digital world is constantly growing. This contributes to increasing expectations and demands in the technical aspect. Digitization is powerful, but it further contributes to a number of challenges, such as the coordination of physical and digital stores. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i samhällskunskap : En kvalitativ intervjustudie av fem mellanstadielärares användning av läromedel i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Edström; [2020]
  Nyckelord :läromedel; digitala läromedel; samhällskunskap; didaktik; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har syftet varit att undersöka hur fem mellanstadielärare använder läromedel i sin samhällskunskapsundervisning, vilka läromedel de använder samt vilka för och nackdelar lärarna ser med läromedlen. Forskningsfrågorna har formulerats utifrån studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. "Sex säljer", eller?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Labbart; Nicole Perez Edström; [2019]
  Nyckelord :sexualization; experience; coping strategies; objectification; self-objectification; advertising; body positivity; upplevelse; hanteringssätt; objektifiering; självobjektifiering; reklam; kroppspositivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study captured young women’s experience of sexualization in advertising and examined the different coping strategies they adopt to tackle sexualization in everyday life efficiently. The study was grounded in a qualitative method with an epistemological approach of a critical realist nature. LÄS MER

 4. 4. Nyutbildade sjuksköterskors erfarenheterav första året i yrketEn litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Edström; Isabell Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Jag lär mig om jag tycker att det är kul…” : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Edström; Anna Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Lek; synligt lärande; osynligt lärande; fritidshem; fri lek; styrd lek;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken på fritidshemmet. LÄS MER