Sökning: "Kasam känsla av sammanhang stress"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Kasam känsla av sammanhang stress.

 1. 1. Stress i förskoleverksamheten : en kvalitativ studie om hur förskollärare upplever stress i sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hanna Hansson; Moa Kärvhag; [2021]
  Nyckelord :Stress; arbetsmiljö; förskollärare; förskola; förebyggande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares upplevelser av stress och hur detta kan påverka arbetsmiljön. Vilket har undersökts med hjälp av följande två frågeställningar: vilka olika faktorerupplever förskollärare framkallar/bidrar till stress samt hur anser förskollärarna att stress kan förebyggas och motverkas i arbetet? Studien är relevant för yrket som förskollärare på grund av den stora ökning som skett av sjukskrivningar till följd av stress inom förskoleverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Stadigs; Lina Klang Tenggren; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Känslan av sammanhang; Prevention; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa innebär att inneha ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom. Utbrändhet förekommer efter en lång period av stress och kan ses som ett första stadie till utmattningssyndrom. LÄS MER

 3. 3. Sämre betyg - bättre rustad? : En kvantitativ enkätundersökning av socionomstudenters känsla av sammanhang, en jämförelse av de som antagits till socionomprogrammet via alternativt urval respektive de som antagits via betyg eller högskoleprovspoäng.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Haapanen; Christine Funck Ritshoff; [2020]
  Nyckelord :Alternativt urval; Socionomstudenter; KASAM; Känsla av sammanhang; KASAM-13;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukskrivningar och avhopp till följd av stress är vanligt förekommande bland de som arbetar med socialt arbete. Studier har dock visat att vissa socialarbetare innehar egenskaper som gör dessa mer motståndskraftiga mot denna stress. LÄS MER

 4. 4. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Loss; Companion; Aging; Elderly; Sorrow; Widow; Widower; SOC; Coping; Förlust; Livskamrat; Åldrande; Äldre; Äldrefrågor; Sorg; Änka; Änkling; KASAM; Hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Arbetsvillkorens betydelse för stress och välbefinnande i sjuksköterskeyrket

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Korell; [2020]
  Nyckelord :nurses; working conditions; stress; wellbeing; SOC.; sjuksköterskor; arbetsvillkor; stress; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Några av de arbetsvillkor som är förenade med sjuksköterskeyrket är obekväma arbetstider, emotionellt engagemang och en låg lön för det arbete man utför och många sjuksköterskor upplever hög arbetsrelaterad stress. Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida arbetsvillkoren inom sjuksköterskeyrket förbättrade eller försvårade arbetet inom vården, undersöka hur arbetsvillkoren skapar förutsättningar för känsla av sammanhang (KASAM) samt undersöka på vilket sätt medias rapportering försvårar eller förbättrar arbetet inom vården. LÄS MER