Sökning: "Kasam känsla av sammanhang stress"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Kasam känsla av sammanhang stress.

 1. 1. SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Mååg; [2019-08-23]
  Nyckelord :Duktig flicka; KASAM; Krav; Kontroll- och socialt stöd; Lyckad återgång i arbete; Psykosocial ohälsa; Rehabilitering; Sjukvårdspersonal; Social och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär : En kvantitativ studie gjord bland gymnasieelever i årskurs tre i Västmanlands län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Loi Grahn; [2019]
  Nyckelord :High-school students; stress; somatic complaints; sence of coherence; gymnasieelever; KASAM; stress; psykosomatiska besvär;

  Sammanfattning : Stress och psykosomatiska besvär har under de senaste åren varit ett växande hälsoproblem i samhället, där barn och unga självrapporterat att de mår sämre. Skolan är en arena där barn och unga befinner sig till stor del av sin vakna tid, vilket avser vikten till att förebygga den ökade stressnivån bland elever. LÄS MER

 3. 3. Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation : känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Kvam; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; stress; work experience; Känsla av sammanhang; stress; upplevelse av arbete;

  Sammanfattning : Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. LÄS MER

 4. 4. Ett avslag är inte hela världen - Socialsekreterares erfarenheter av att neka ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Rosén; [2019]
  Nyckelord :avslag; coping; ekonomiskt bistånd; KASAM; känslor; motivation; socialsekreterare; coping; emotions; financial assistance; methods; rejection; sense of coherence; social worker; social services; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att neka ekonomiskt bistånd. Tre frågeställningar formulerades: Hur påverkas socialsekreterare känslomässigt av att neka ekonomiskt bistånd? Hur upplever socialsekreterarna att klienterna reagerar i samband med ett avslag? Finns det andra faktorer som påverkar socialsekreterarnas erfarenheter av att ge avslag? Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare på fyra olika kommuner i Skåne. LÄS MER

 5. 5. STRESSHANTERING OCH STUDIER : En kvalitativ intervjustudie om högskolestudenters stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kevin Reyes; [2019]
  Nyckelord :Stress; Folkhälsa; Högskolestudenter; Coping; KASAM; Krav-kontroll- och Stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högskolestudenter hanterar stress i samband med deras studier. För att granska högskolestudiernas stress så har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Sammantaget intervjuades åtta högskolestudenter. LÄS MER