Sökning: "Kenneth Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kenneth Karlsson.

 1. 1. Elevers samtal om hur historia används i nutida bilder : En fokusgruppsstudie med elever i årskurs nio

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how year nine students are analyzing how history is used today by different groups of people through a international and local use of history. This is investigated since research has shown that students in some cases have difficulties when it comes to use of history. LÄS MER

 2. 2. Barn som inte vill vistas utomhus i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om förskolepersonals resonemang kring utomhusvistelsen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS); Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

  Författare :Johanna Karlsson; Alice Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Utomhusvistelse; barn; förskolepersonal; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring förskolans rutiner utomhus med fokus “Barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”, vilket besvaras med forskningsfrågorna: Hur resonerar förskolepersonalen om hur de arbetar för att skapa attraktiva utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas utomhus? Hur resonerar förskolepersonalen om vilka faktorer som inverkar på barns utomhusvistelse? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i Kenneth Gergens socialkonstruktionistiska ansats. Insamling av materialet har skett kvalitativt genom fokusgruppssamtal med förskolepersonal. LÄS MER

 3. 3. Det är kvinnor som är genus eftersom män är norm : Om olika villkor inom missbruksvården utifrån kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Malin Dowidat; Karlsson Kenneth; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studiemotivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Kenneth Josefsson; Stefan Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Drivkraft; Motivation; Inre motivation; Yttre motivation; Amotivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Så kan en gräns upprätthållas, gränsen mellan hat och kritik : En retorisk analys av verklighetsbilder i Ranelidfejden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Dramatism; Identifikation; Hierarki; Transcendens; Genus; Ranelid; Skugge; Ranelidfejden; Verklighetsbild; Burke; Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen ger en retorisk analys av tidningsdebatten Ranelidfejden 2003. Fejden startade med skribenten Linda Skugges recension i Expressen av Björn Ranelids bok Kvinnan är det första könet. Inom kort publicerades artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som ifrågasatte Skugges kompetens som kritiker. LÄS MER