Sökning: "Magdalena Norén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Magdalena Norén.

 1. 1. i Lärares relationskompetens En studie baserad på lärares utsagor om relationell pedagogik i årskurs 4-­‐6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Magdalena Norén; [2019-03-11]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; relationskompetens; lärar-elev-relationen; relationsarbete; lärares egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien är att analysera lärares syn på relationskompetens och bygga enförståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med relationell pedagogik. För att uppnå syftetanvänds följande frågeställningar:• Hur beskriver lärare relationskompetens och dess innebörd?• Hur arbetar lärare med att bygga och upprätthålla goda relationer till elever?• På vilket sätt upplever lärare att lärar-elev-relationen har betydelse för elevensutveckling?Studien utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Introducera mera : En intervjustudie kring medarbetares upplevelse av en introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Roos; Magdalena Norén; [2017]
  Nyckelord :Sökord: HRM; Newcomer; Onboarding; Pedagogy; Socialization; HRM; Introduktion; Onboarding; Organisatorisk socialisering; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka medarbetares upplevelse av en introduktionsprocess hos en given organisation. Studien utfördes vid ett logistikföretag i södra Sverige med flertalet hundra anställda. Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och respondentantalet var sex. LÄS MER

 3. 3. Barn och musik i magiska möten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Norén; Ninni Mossberg; [2015]
  Nyckelord :Barns spontana musikskapande; Förskola; Musik; Musikaliskt aktörskap;

  Sammanfattning : Sammandrag Vår uppfattning är att barns spontana lekfulla musikutforskande i sin ljudliga form inte alltid får utrymme och gehör hos oss vuxna. För att utveckla mer kunskap om detta vill vi i en institutionell kontext studera och analysera processen från barns utforskande och spontana musikproducerande till en produkt som kan reproduceras genom musikvideoskapande. LÄS MER

 4. 4. Consequences of New Standards for Precast Concrete Structures

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Magdalena Norén; Johan Patriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undersökning av ungdomars kostvanor och val av inköp i skolkafeterior på gymnasieskolor i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Norén; Magdalena Larsson; [2009]
  Nyckelord :Nutrition; School cafeterias; Adolescent; Public Health; Food Habits; Nutrition; Skolkafeterior; Ungdomar; Folkhälsa; Kostvanor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka utbudet i skolkafeterior på gymnasieskolor i Uppsala län och därefter granska hur kafeteriorna följde råden och rekommendationerna från Livsmedelsverket angående vad som bör finnas till försäljning i skolkafeterior. Avsikten var också att undersöka ungdomars inställning till det utbud som fanns i skolkafeterian och även undersöka hur ungdomarnas matvanor såg ut. LÄS MER