Sökning: "Psykologi gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Psykologi gymnasiet.

 1. 1. Tillsammans är vi trygga : En kvantitativ studie om den feministiska identitetens inverkan på unga kvinnors upplevda trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Therése Dahl; Therése Hevosaho; [2020]
  Nyckelord :Sexual harassment; feminist identity; #metoo; perception of safety; Sexuella trakasserier; feministisk identitet; #metoo; upplevelse av trygghet;

  Sammanfattning : Sexuella trakasserier är inget nytt fenomen, men efter #metoo-rörelsens framfart kom världshälsoproblemet i en helt ny dager. Forskning visar att känslan av trygghet påverkas markant efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, samt även att kvinnor som identifierar sig som feminister hanterar trakasserierna bättre än andra efter en utsatthet. LÄS MER

 2. 2. Vad lär sig eleverna egentligen om psykisk hälsa? : En innehållsanalys av psykisk hälsa i gymnasiets läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanna Tollefors; Joar Ankarstrand; [2020]
  Nyckelord :psykisk hälsa; läromedel; psykisk ohälsa; hälsa; skola; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur psykisk hälsa framställs i läromedel som används i den svenska gymnasieskolan. Detta analyserades utifrån ett salutogent och patogent perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Personliga erfarenheter i arbeten skrivna av gymnasieelever – Om ett av kunskapskraven i ämnet psykologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Li Dunkers; [2020]
  Nyckelord :own experience; psychology; learning; knowledge; relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kunskapskravet i psykologi, som säger att eleven ska koppla kunskap till den egna erfarenheten, har för betydelse för elevens inlärning och förståelse av ny teoretisk kunskap. Syftet var även att undersöka vilken betydelse relationen mellan lärare och elev har för vad eleven väljer att dela med sig av utifrån den egna erfarenheten och vad eleven upplever att det är som bedöms i uppgiften. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om gymnasieelevers upplevda påverkan av ämneskunskaper i psykologi.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Berglund Amador; Hanna Månsson Nord; [2020]
  Nyckelord :psykologi; gymnasieelever; kvalitativ studie; kunskap; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur elever upplever sig påverkade som mottagare av psykologisk kunskap, genom psykologilektioner på gymnasiet. En explorativ, kvalitativ studie med åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes. Gymnasieeleverna gick i åk 2 eller åk 3 och kom från tre olika skolor i Skåne, Sverige. LÄS MER

 5. 5. Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever : En Kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ervin Kljako; Michelle Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; emotionsfokuserad coping; gymnasieelever; upplevd akademisk stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. LÄS MER