Sökning: "Språkpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Språkpolitik.

 1. 1. La diffusion du français à tout prix – Analyse du discours produit par l’Organisation Internationale de la Francophonie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Terese Andersson; [2021-06-17]
  Nyckelord :Organisation Internationale de la Francophonie; analyse du discours; postcolonialisme; francophonie;

  Sammanfattning : L’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), föregångare till Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), grundades för att ena de fransktalande länderna, varav flera var före detta kolonier och somliga var tidigare kolonisatörer. Parallellt med att ACCT institutionaliserades år 1970 uppkom den postkoloniala teorin. LÄS MER

 2. 2. FLERSPRÅKIGHET I EUROPA - En diskursanalys av centrala EU-dokument om språklig mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Lundeström; [2021-05-11]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; EU-dokument; Europeiska kommissionen; Flerspråkighet; Kultur; Språkideologier; Språkpolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the European Commission's documents written aboutmultilingualism in Europe. A discourse analysis is used to explore how language used by theCommission displays their construction of arguments and the use of language ideologiesamongst other things. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning i svenskämnet : Lärares uppfattning om grannspråksundervisning i åk 4-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hamide Berisha; Nadja Backlund; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet i åk 4-6; grannspråksundervisning; styrdokument; nordisk språkpolitik; Helsingforsavtalet; sociokulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Studien avser att presentera och tolka de resultat vi har fått in gällande lärares uppfattningar om grannspråksundervisning i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka om lärare i praktiken skapar förutsättningar i grannspråksförståelse och i vilken utsträckning grannspråk undervisas i svenskämnet. LÄS MER

 4. 4. Hen och tjänsteperson : Före och efter F!:s motion i 3 svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Hübinette; [2020]
  Nyckelord :feminist language planning; language and gender; feminist activism; gender neutral language; language planning; feministisk språkplanering; språkpolitik; könsneutralt språk; yrkesbeteckningar; språk och kön; feministisk diskursiv aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Feministiskt Initiativs (F!) motion om att byta ut könsprefixet -man till det könsneutrala -person i kommunpolitiken. Detta med fokus på bytet av tjänsteman till tjänsteperson i de utvalda kommunerna för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan : En litteraturstudie med nordiskt språkligt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Ringnér; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; digital undervisning; nordisk gemenskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och kartlägga forskningsfältet om grannspråksundervisning inom svenskämnet kopplat till kursplanerna. Forskningsfrågorna handlade om vilket innehåll grannspråksundervisningen ska ha, vilka arbetssätt som är lämpliga samt vad som gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen. LÄS MER