Sökning: "Waste activated sludge"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden Waste activated sludge.

 1. 11. Evaluation of Biological Hydrolysis Pre-treatment and the Biogas Potential of Sludge from Compact Waste Water Treatment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Lina Falk; [2015]
  Nyckelord :biological sludge hydrolysis; biogas; biochemical methane potential tests; compact waste water treatment; drum filter; anaerobic digestion; microfiltration; environmental engineering; water engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : Med anledning av de ökande utsläppskraven för avloppsreningsverk kommer ökade resurser i form av elektricitet och kemikalier att krävas om dagens teknologi ska användas även i fortsättningen. Följaktligen undersöks för tillfället mer effektiva metoder, vilka tillåter inte bara rening av avloppsvattnet utan även erbjuder en möjlighet att ta tillvara på de resurser som finns i avloppsvattnet. LÄS MER

 2. 12. THEORETICAL STUDY TO IMPROVE THE ENERGY BALANCE IN WASTEWATER TREATMENT PLANT : Investigation of microalgae photobioreactor in biological treatment step and open algal pond in reject water treatment in Uppsala and Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Richard Marcin; Matej Mucha; [2015]
  Nyckelord :Energy balance; Wastewater treatment plant; Microalgae; Photobioreactor; Open algal pond;

  Sammanfattning : The self-treatment system of nature cannot handle man-caused high rate water pollution on its own, therefore cleaning in wastewater treatment plant (WWTP) is necessary to avoid eutrophication – excessive enrichment of nature by nutrients. Current technologies applied in WWTPs are old, outdating and highly energy demanding, especially biological treatment step generally requires large amount of energy for aeration of water. LÄS MER

 3. 13. Slamtorkning med lågvärdig värme på Dåva Kraftvärmeverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Susanne Widman; [2014]
  Nyckelord :slamtorkning; avloppsslam; lågvärdig värme; torkning; slam; fjärrvärme;

  Sammanfattning : Förutsättningarna för att Umeå Energi ska kunna torka rötat avloppsslam från UMEVA med bland annat överskottsvärme från Dåva 1 har undersökts. Genom att beräkna hur mycket energi som finns tillgängligt och vilka slammängder som kan torkas har kostnaden för att installera och driva en slamtork uppskattats. LÄS MER

 4. 14. Effects of Heat Transfer Fluid from District Heating Networks on Activated Sludge : A respirometric analysis using a dilution series to assess disruption of biological treatment processes in wastewater treatment facilities

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Victor Bergseije; [2014]
  Nyckelord :activated sludge; respirometry; district heating; industrial waste water;

  Sammanfattning : District heating has a long standing tradition in Sweden and today it is the most common way of producing and transporting heat. A District heating system (DH system) is divided into three parts: a production facility, distribution network (DH network) and one more heat stations. LÄS MER

 5. 15. Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med framtida processlösning för skärpta reningskrav : Modeling the carbon footprint of Käppala WWTP due to more stringent discharge limits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stefan Erikstam; [2013]
  Nyckelord :lustgas carbon footprint koldioxidavtryck reningsverk BSM2 växthusgas metangas;

  Sammanfattning : I och med Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan (BSAP) och de miljökvalitetsnormer (MKN) som beskrivs i ramdirektivet för vatten kommer Käppalaverket sannolikt ställas inför strängare kväve- och fosforreningskrav. Käppala kan då bli tvungna att införa en ny processlösning t.ex. efterdenitrifikation och förfällning. LÄS MER