Sökning: "barn förhör"

Visar resultat 11 - 15 av 27 uppsatser innehållade orden barn förhör.

 1. 11. Bedömning av barns utsagor i ett domstolsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petronella Wallin; [2015]
  Nyckelord :Förhör barn bevisvärdering utsaga vittnesmål SVA statement validity assessment kognitiv intervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Barn som bevittnat våld i nära relationer : En intervjustudie om hur åklagare och poliser resonerar kring att höra barn som upplevt våld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kajsa Kindingstad; [2013]
  Nyckelord :barn; våld i nära relationer; förhör; trauma; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att belysa problematiken och behovet av svensk forskning gällande lagstiftning, berörda myndigheter samt åklagare och polisers diskurser kring förhör med barn som har bevittnat våld i nära relationer, respektive psykologiska aspekter på barns upplevelser av förhör, samt hur barn kan påverkas av förhör. Att bevittna närståendes grova misshandel eller död, har traumatiserande verkan oavsett anknytningsmönster. LÄS MER

 3. 13. I barnets och allmänhetens intresse - om möjligheten för åklagare att under förundersökning förhöra barn som vittne till våld mellan föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Adolfsson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Familjerätt; Processrätt; Straffprocessrätt; Vittne; Förhör; Förundersökning; Barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that violence in intimate relationships most often takes place in someone’s home, makes it difficult to prosecute the perpetrator in lack of witnesses. In one third of the cases regarding violence against women in intimate relationships, children are witnesses. Despite this, children are interrogated only in 18 % of these cases. LÄS MER

 4. 14. Barn som bevittnat våld. Hur bör de förhöras?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Ört; [2013]
  Nyckelord :Barnvittnen; att bevittna våld; förhör; kompetens; suggestion; vittnen;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie är skriven på uppdrag av Malmö Stad och behandlar barn som bevittnat våld och hur dessa skall förhöras samt huruvida barn är kompetenta vittnen. Resultatet visar att barn kan vara kompetenta vittnen som kan ge korrekta och tillförlitliga utsagor om de förhörts på ett korrekt sätt som varit anpassat till barnets utvecklingsnivå. LÄS MER

 5. 15. Barnet som målsägande i brottmålsprocessen : Hur bemöts barnet av rättsprocessen och kommer barnets utsaga till sin rätt?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Barnet i brottmålsprocessen; barn som målsägande; brottmål; barnförhör;

  Sammanfattning : När ett litet barn har utsatts för övergrepp av en vuxen och detta har anmälts till polis, kommer barnet i kontakt med rättväsendet. Här inleds en process som är anpassad  och utformad efter vuxnas perspektiv. LÄS MER