Sökning: "design etnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden design etnografi.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD FÖR ÄLDRE PERSONER I HEMSJUKVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stefan Lövenfeldt; Maria Banke; [2019]
  Nyckelord :Geriatrisk palliativ vård; Kvalitativ design; Syntes; Meta-etnografi; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre som lever och dör i hemsjukvården ökar vilket medför att det ställs höga krav på sjuksköterskan har tillräcklig kunskap och färdigheter att kunna tillhandahålla en högkvalitativ palliativ vård. Sjuksköterskor kommer i kontakt med emotionella situationer i samband med omvårdnad av patienter i livets slutskede. LÄS MER

 2. 2. Interaktivt Tittande : Ökat intresse för E-sport genom socialt gameplay

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Victor Milveden; Anton Skog; [2018]
  Nyckelord :Interactivity; Interest; Esport; Innovation; Spectating; Competitiveness; Ethnography; Interaktivitet; Intresse; Esport; Innovation; Åskådande; Konkurrens; Etnografi;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur ett interaktivt tittande och miljön tittaren befinner sig i  kan bidra till ett ökat intresse. När vi skriver interaktivt tittande menar vi en form av åskådande där åskådaren även integrerar med tittarupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Characters of You : En undersökning om identiteter i spelkaraktärer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Mattias Kemppi; Joakim Rand; [2018]
  Nyckelord :Actor-Network Theory; Identity; Personas; Character Design; Accountability; Ethnography; Actor-Network Theory; Identitet; Personas; Karaktärsdesign; Accountability; Etnografi;

  Sammanfattning : Med det här kandidatarbetet vill vi belysa en alternativ väg att gå för att ge även de karaktärer som inte är knutna till det narrativa en större och mer betydelsefull plats inom digitala spel. Tillsammans med Bruno Latours Actor-Network Theory undersöker vi relationer mellan bland annat tid, plats och den vardagliga människan. LÄS MER

 4. 4. Försvarsmaktens blivande officerare - den kritiskt granskande praktikern : En fallstudie om lärande vid den grundläggande officersutbildningen vid Militärhögskolan Karlberg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofia Bernhard; [2017]
  Nyckelord :Learning; Education; Organizing; Workplace learning; Situated learning; Experiential learning; Ethnography; Military studies; Lärande; Utbildning; Organisering; Arbetsplatslärande; Situerat lärande; Erfarenhetslärande; Etnografi; Militära studier;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om den grundläggande officersutbildningens betydelse för kadetters lärande. Studien är en kvalitativ fallstudie där en explorativ ansats med en etnografisk undersökningsdesign har använts. LÄS MER

 5. 5. I jakten på gatukonst : Att utnyttja rummet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Tobias Eriksson; Jeanette Lindström; [2017]
  Nyckelord :street art; graffiti; place; space; ethnography; walking; augmented reality; gatukonst; graffiti; plats; rum; rummet etnografi; walking; augmented reality;

  Sammanfattning : I jakten på gatukonst har vi i detta kandidatarbete undersökt hur gatukonst kan utvecklas genom nya tekniker och hur plats och gatukonst samspelar och påverkar varandra i ett berättande. För att ta del av hur gatukonst ser ut och används i olika kulturer och miljöer valde vi att resa genom Europas städer och dokumentera gatukonst för att få ett bredare perspektiv. LÄS MER