Sökning: "digitala miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden digitala miljöer.

 1. 1. Undervisning i källkritisk informationssökning : Lärares förhållningssätt till källkritisk undervisning i digitala medier för årskurs 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Smeds; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; digitala lärmiljöer; informationstolkning; informationssökning; mediekunnighet; lärare f-3; intervju; sociokulturell teori; undervisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Svitlana Abuhassira; Nur Mihoh; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; modersmål;

  Sammanfattning : Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Evaluering av kontextmodeller och interaktiva virtuella miljöer i den arkitektoniska gestaltningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Daniel Runebjörk; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; Context Models; Interactive Virtual Environments IVE ; Design Process; Photogrammetry; Game Engines; Real-Time Visualizatio; Virtuell verklighet; kontextmodeller; interaktiva virtuella miljöer; gestaltningsprocessen; fotogrammetri; spelmotorer; realtidsvisualisering;

  Sammanfattning : The tools available to architects in the design process are constantly being enhanced and developed, which paves the way to try out new methods and techniques. The current widespread availability of commercial drones, sophisticated surveying instruments and advanced calculation software, makes it possible to create detailed digital representations of reality, in the form of context models. LÄS MER

 5. 5. Kartering och klassificering av berg med fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Fotogrammetri; Bergklassificering; Kartering; Punktmoln;

  Sammanfattning : Metoder för insamling av geologisk information har under de senaste 25 åren inte ändrats särskilt mycket. Traditionellt har informationen samlats in genom kartering av bergmassan i fält utfört av en kartör utrustad med kompass, hammare, papper och penna. LÄS MER