Sökning: "ekonomisk exponering"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden ekonomisk exponering.

 1. 1. Borta bra men hemma bäst : Home bias i svenskregistrerade fonder vid olika marknadsförhållanden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :emma johansson; Ellinor Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Home bias; bearmarket; bullmarket; market conditions; volatility; transaction costs; Home bias; bear-marknad; bull-marknad; marknadsförhållande; volatilitet; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor tenderar att i större grad investera i bekanta företag i närområden, detta psykologiska fenomen kallas för home bias. Det kan bli problematiskt då det kan medföra att investerare inte optimerar sina portföljer utifrån risk, avkastning och korrelation mellan tillgångarna i portföljen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter och attityder i mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Eneroth Sundblom; Annagerda Kristjansdottir; [2020]
  Nyckelord :Våld i hemmet; Våld i nära relationer; Exponering av våld; Sjuksköterska; Sjuksköterskor; Sjuksköterskans roll; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är den mest dominerade formen av våld mot kvinnor globalt. LÄS MER

 3. 3. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 4. 4. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

  Sammanfattning : Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. LÄS MER

 5. 5. Employer branding : ett sätt att attrahera talangfull arbetskraft?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yasmina Björnström; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Attractiveness; Civil engineering students; Recruiters; Employer branding; Attraktivitet; Civilingenjörsstudenter; Rekryterare;

  Sammanfattning : Det första steget, i en produktiv kompetensförsörjning, är att attrahera arbetskraften. För att lyckas med detta är det fördelaktigt om en organisation bearbetar sitt arbetsgivarvarumärke. Detta arbetsgivarvarumärke ger ett löfte om upplevelsen av anställningen till potentiella kandidater. LÄS MER