Sökning: "ekonomisk exponering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ekonomisk exponering.

 1. 1. Valutasäkring : Hur valutasäkring ser ut på den svenska marknaden beroende av företagsstorlek och volatilitet av växelkurs

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hanna Björk; Gustav Olsén; [2019]
  Nyckelord :valutarisk; valutasäkring; riskhantering; volatilitet; transaktionsexponering; omräkningsexponering; ekonomisk exponering; företagsstorlek;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld där bolag tvingas expandera sina verksamheter utomlands för att behålla konkurrenskraft och marknadspositionering, har valutarisk fått en allt större inverkan på svenska företags resultat. Valutarisk uppstår vanligtvis genom antingen transaktioner i främmande valuta eller när utländska dotterbolag konsolideras med moderbolaget. LÄS MER

 2. 2. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

  Sammanfattning : Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. LÄS MER

 3. 3. Employer branding : ett sätt att attrahera talangfull arbetskraft?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yasmina Björnström; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Attractiveness; Civil engineering students; Recruiters; Employer branding; Attraktivitet; Civilingenjörsstudenter; Rekryterare;

  Sammanfattning : Det första steget, i en produktiv kompetensförsörjning, är att attrahera arbetskraften. För att lyckas med detta är det fördelaktigt om en organisation bearbetar sitt arbetsgivarvarumärke. Detta arbetsgivarvarumärke ger ett löfte om upplevelsen av anställningen till potentiella kandidater. LÄS MER

 4. 4. Kemikaliesmart förskola : En inventering av 19 kommunala förskolor i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik

  Författare :Jennie Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Chemicals smart preschool; Inventory of chemichals within the preschool environment; Non-toxic preschool; Giftfri förskola; Inventering av kemikalier i förskola; Kemikaliesmart förskola;

  Sammanfattning : Svenska myndigheter och kommuner arbetar utifrån miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med att minska användning och exponering för hälso- och miljöskadliga ämnen (Miljömål, 2016). På delegation från regeringen har Kemikalieinspektionen upprättat en handlingsplan för att nå miljömålet. LÄS MER

 5. 5. Mykotoxiner i spannmål : hur påverkar dessa mjölkkors hälsa och mjölkens kvalité?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Felicia Asp Tauni; [2014]
  Nyckelord :mykotoxiner; mjölkkor; ; hälsa; aflatoxiner; zearalenon; deoxynivalenol; mycotoxins; dairy cows; health; aflatoxins; zearalenone;

  Sammanfattning : Mykotoxiner är sekundära metaboliter från mögelsvampar som ger toxiska effekter hos djur och människa. Mögelsvampar kan infektera spannmål både på fält och under lagring och kan då producera mykotoxiner vilket innebär att dessa toxiner kan förekomma i fodret till kor. LÄS MER