Sökning: "elektronisk person"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden elektronisk person.

 1. 1. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av vårdinformationssystem och vårddokumentation : En kvalitativ intervjustudie om utmaningar och möjligheter

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Johansson Hultman; [2023]
  Nyckelord :Developement of HIT; documentation; eHealth; electronic health records; health information technology HIT ; implementation of HIT; management of HIT; eHälsa; elektronisk patientjournal; förvaltning vårdinformationssystem; hälsoinformatik; implementering vårdinformationssystem; TPOM; utveckling vårdinformationssystem; vårddokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige pågår för närvarande stora projekt för att utforma och införa framtidens vårdinformationssystem. Dessa system utvecklas för att effektivisera hälso- och sjukvårdens processer och IT-miljöer. Elektroniska patientjournalsystem är den mest använda typen av vårdinformationssystem. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska underskrifter, ett tekniskt och juridiskt fenomen : En utredning av elektroniska underskrifters rättsliga förhållande till teknik och funktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isak Jonsson; Robin Nahlbom; [2022]
  Nyckelord :electronic signature; electronic signatures; digital signature; digital signatures; avtalsrätt; elektroniska avtal; elektroniskt avtal; elektronisk underskrift; elektroniska underskrifter; elektronisk signatur; elektroniska signaturer; elektroniskt undertecknande; digital signatur; elektroniskt avtalsslut; digitalt avtal; digitala avtalsslut; EIDAS; eIDAS-förordningen; eIDAS förordningen; undertecknande; elektronisk signatur; elektroniska signaturer; underskrift; underskrifter; funktioner; underskrifters funktioner; tekniska funktioner; rättsliga funktioner; rättslig funktion; enkel elektronisk underskrift; avancerad elektronisk underskrift; kvalificerad elektronisk underskrift;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds det tekniska och juridiska fenomenet elektroniska underskrifter, som idag till viss del har ersatt traditionella handskrivna underskrifter. Den rättsliga ställningen för elektroniska underskrifter påverkas direkt av den teknik de bygger på, varför juridiken bör anses vara nära sammankopplad med tekniken. LÄS MER

 4. 4. Lån med elektronisk underskrift. En undersökning av bevisbördans placering vid invändning om obehörig användning - särskilt i ljuset av Högsta domstolens avgörande i NJA 2017 s. 1105.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Isaksson Osmo; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; civilprocessrätt; bevisbörda; avancerad elektronisk underskrift; obehörig användning; NJA 2017 s. 1105; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the court case NJA 2017 p. 1105, the Swedish Supreme Court has considered the question of the placement of the burden of proof in a situation where the holder of an advanced electronic signature objected that the signature had been used unauthorizedly by another person to sign an electronic loan commitment. LÄS MER

 5. 5. Designing a Precious Key : A First-Person Creation, Exploration and evaluation-process

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Lindberg; [2022]
  Nyckelord :HCI; Preciousness; first-person research; RFID; NCF; Design;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to explore aspects of a design that makes an electronic key feel precious toa user. The goal is to find information that is useful when designing electronic keys and to serve as partof the research in the project Precious Keys. LÄS MER